Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Výzva APVV podporí vedeckú spoluprácu medzi SR a Ukrajinou

06.05.2013 -      Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciam…

Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/1.2/07-SORO

29.04.2013 -      Záujemcovia o konzultácie k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Podpora kvality vysokých škôl majú v termíne od 30. apríla do 16. mája 2013 k dispozícii Re…

Informačný seminár k výzve OPVaV-2013/5.1/05-SORO

25.04.2013 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizuje v rámci operačného programu Výskum a vývoj informačný seminár pre oprávnených žiadateľ…

Štvrtý vedecký park vyrastie v Košiciach

24.04.2013 -      V Košiciach vyrastie Univerzitný vedecký park TECHNICOM. V stredu 24. apríla 2013 podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič a rektor Technickej …

Vysokoškoláci vytvoria pre najmenších žiakov novú učebnú pomôcku

17.04.2013 -      Vytvoriť interaktívnu edukatívnu pomôcku pre žiakov I. stupňa základných škôl na tému príroda – ekológia je cieľom súťaže Nauč ma o prírode, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, …

V Nitre vyrastie výskumné poľnohospodárske pracovisko AgroBio Tech

16.04.2013 -      Výskumné centrum AgroBio Tech bude ďalším z výskumných univerzitných projektov realizovaných z finančných prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.      Pracovisko bude…

Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPVaV-2013/1.1/02-SORO a Informačný seminár k výzve OPVaV-2013/5.1/05-SORO

15.04.2013 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) pripravila v rámci operačného programu Výskum a vývoj poradenstvo k aktuálnym výzvam na predklada…

Moderné elektronické testovanie žiakov potrebuje technické zázemie

12.04.2013 -      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci z prostriedkov EÚ začína prvú časť realizačnej fázy významného národného…

Informácia o predĺžení dátumu uzavretia priebežných výziev na predkladanie žiadostí o NFP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

12.04.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje oprávnených žiadateľov, že v súlade s § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o po…

Projekty vzdelávania MPC pomáhajú aj rómskej otázke

09.04.2013 -      Čerpanie eurofondov, systém verejného obstarávania, ale hlavne výmena skúseností. To sú dôvody celoslovenského stretnutia zamestnancov Metodicko-pedagogického centra (MPC), ktoré sa uskutoč…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku