Navigácia

Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Logo vyboru výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv     Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (ďalej i „výbor“) bol zriadený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 158 zo dňa 2. marca 2011 ako stály odborný orgán Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej i „rada“) pre otázky týkajúce sa výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv a ľudskoprávnej osvety. Kontinuitu činnosti výboru potvrdila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 276 zo dňa 20. júna 2012, kedy v zmysle štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, schváleného týmto uznesením, prevzalo agendu výboru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Výbor vypracováva, sústreďuje, prerokúva a predkladá rade materiály, dáva jej podnety a navrhuje opatrenia týkajúce sa jeho vecnej pôsobnosti. Na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu rady spracúva čiastkové a systémové opatrenia smerujúce k skvalitneniu výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv, ľudskoprávnej osvety a rozvojového vzdelávania. Zúčastňuje sa na procese tvorby a monitoruje plnenie stratégií a akčných plánov v oblasti vecnej pôsobnosti výboru a v prípade potreby poskytuje odborné zázemie na ich implementáciu. Iniciuje a koordinuje prípravu a realizáciu projektových a súvisiacich aktivít a opatrení v svojej vecnej pôsobnosti.
     Pri napĺňaní týchto úloh výbor spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami.

     Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečením činnosti výboru.
     Pôsobnosť sekretariátu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania je priamo na MŠVVaŠ SR a konkrétne ho plní sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania.
     V zmysle čl. 6 ods. 8 Štatútu rady bol dňa 11. 1. 2019 ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR menovaný do funkcie tajomníka výboru štátny zamestnanec tejto sekcie, konkrétne oddelenia prierezových tém v školstve, Tomáš Vanka.

Kontakt:
E-mail.: ludskeprava@minedu.sk

Skočiť na začiatok stránky