» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Štrukturálne fondy EÚ

Štrukturálne fondy EÚ

OP Vzdelávanie:

Aký je rozdiel medzi riadiacim orgánom (RO) a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (SORO)?
- Implementáciu každého operačného programu zabezpečuje RO. RO zodpovedá za efektívne a správne riadenie pomoci z príslušného štrukturálneho fondu EÚ, pričom zabezpečuje súlad s pravidlami stanovenými v legislatíve EÚ a SR. RO pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj je na základe rozhodnutia vlády SR MŠVVaŠ SR. To znamená, že MŠVVŠ SR riadi finančnú podporu zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom uvedených operačných programov.
     RO pre účely efektívneho čerpania finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ môže delegovať časť svojich právomoci, úloh SORO. Rozsah a definovanie týchto úloh je v kompetencii RO a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí.
     Úlohy SORO pre operačný program Vzdelávanie plnia:
> Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ (pre všetky opatrenia operačného programu Vzdelávanie s výnimkou opatrenia 2.2),
> Ministerstvo zdravotníctva SR (pre opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve).
     Do pôsobnosti činnosti SORO spadajú dopytovo-orientované projekty v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj. Implementácia národných projektov je v kompetencii MŠVVaŠ SR ako RO.


Aký je rozdiel medzi národným projektom a dopytovo-orientovaným projektom?
- Národné projekty sú implementované na národnej úrovni ako nástroje podpory reformy školstva a podpory výskumu a vývoja. Sú to rozsiahlejšie - systémové projekty pokrývajúce spravidla celé územie Slovenskej republiky. Ich zámerom je podporovať najmä tzv. celonárodné aktivity, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády, systémové zmeny a priority vlády. Ich zmyslom je financovať projekty, ktoré budú realizované na väčšom území, čo by malo zabrániť rozdrobovaniu prostriedkov EÚ. Sú realizované buď formou „písomného vyzvania" v prípadoch, keď činnosť danej inštitúcie vyplýva zo zákona a ciele a účel projektu budú prostredníctvom týchto inštitúcií lepšie naplnené s predchádzajúcim ohodnotením kvality navrhovaného projektu, alebo prostredníctvom „uzavretej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z ESF". Obidva spôsoby sú v kompetencii MŠVVŠ SR ako RO.
     Dopytovo-orientované projekty sú pripravované priamo v regiónoch; adresujú potreby cieľových skupín v konkrétnom regióne. Prijímateľmi sú predovšetkým základné školy, stredné školy, vysoké školy, miestna samospráva, vyššie územné celky, vzdelávacie inštitúcie, zamestnávatelia a iné oprávnené subjekty. Výhodou tohto typu projektov je, že ich budú pripravovať subjekty z „terénu", ktoré dôverne poznajú situáciu v danom regióne a projekty budú šité na mieru konkrétnym cieľovým skupinám. Dopytovo-orientované projekty sa implementujú prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzvy vyhlasujú SORO. Vzhľadom na náročnosť prípravy projektov poskytujú SORO tvorcom takýchto projektov pomoc a základné poradenstvo. 

Je možné z operačného programu Vzdelávanie financovať stavebné úpravy a materiálne vybavenie napríklad pre školy?
- V rámci OP Vzdelávanie je možné financovať iba aktivity vzdelávacieho charakteru. Financovanie akýchkoľvek stavebných úprav budov, teda aj škôl, nie je oprávnenou aktivitou v rámci operačného programu Vzdelávanie. Financie na zariadenie a vybavenie je možné čerpať, len ak bezprostredne súvisia s realizáciou aktivít konkrétneho schváleného projektu.
     Špecifikácia oprávnených aktivít v rámci operačného programu Vzdelávanie je podrobne rozpracovaná aj v dokumente Programový manuál k operačnému programu Vzdelávanie, kde sú uvedené možnosti oprávnených aktivít v rámci jednotlivých opatrení. S dokumentom Programový manuál k operačnému programu Vzdelávanie je možné sa oboznámiť aj na tejto stránke.  

Je možné zriadenie súkromnej školy prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie?
- Žiadateľom môžu byť len organizácia registrovaná minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy a sídliace na území Slovenskej republiky. Zriadenie súkromnej školy nie je možné prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie, nakoľko to nie je oprávnená aktivita. O príslušných postupoch a podmienkach pri procese zriaďovania školy je možné sa informovať na Sekcii regionálneho školstva MSVVaŠ, resp. aj na príslušnom VÚC.

Ako sa správne označujú malé propagačné predmety, aby boli dodržané povinné znaky publicity?
- Presné označenie malých propagačných predmetov špecifikuje Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Príloha č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok, čl. 4 , aktuálna verzia Príručky pre prijímateľa NFP operačného programu Vzdelávanie v časti 9 Informovanie a publicita a Manuál pre informovanie a publicitu operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj.
     Malé propagačné predmety musia obsahovať minimálne označenie: znak EÚ a odkaz na EÚ. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku.
     Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm vrátane, váha predmetu je nižšia ako 1,5kg vrátane a obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR vrátane. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.
     Podrobnejšie informácie k informovaniu a publicite projektov nájde Prijímateľ aj v Usmernení pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity - operačný program Vzdelávanie. Aktuálna verzia dokumentu a logo Európskej únie s odkazom na Európsku úniu a odkazom na Európsky sociálny fond, spoločne s logom operačného programu Vzdelávanie je možné si stiahnuť si z tejto stránky.
  

OP Výskum a vývoj

Ktorý dátum je posledným možným na predloženie žiadosti o platbu v rámci rozpočtového obdobia 2007 - 2013 pre opatrenie Veda a výskum?
- V súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu  na programové obdobie 2007 - 2013 je obdobie oprávnenosti výdavkov na projekty pre prijímateľov, vrátane veľkých  projektov, najneskôr do 31. decembra 2015. Žiadosť o platbu je nutné zaslať v súlade so zmluvou o NFP príslušného projektu.


Plánuje MŠVVaŠ  SR vyhlásiť výzvy, prostredníctvom ktorých sa dajú realizovať napr. projekty tzv. Science learning center a návštevnícke centrá?  
- Na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je zverejnený aktualizovaný harmonogram výziev OP Výskum a vývoj na rok 2011 (platný od 11. apríla 2011). Nájdete tam odkazy na výzvy týkajúce sa národných projektov aj dopytovo-orientovaných projektov.
 

Musia byť na každom mieste realizácie projektu napr. štyri veľkoplošné tabule/plagáty nahradené štyrmi trvalými tabuľami, alebo by stačilo vyhotoviť jednu trvalú vysvetľujúcu tabuľu na jednom mieste realizácie s uvedenými všetkými miestami realizácie prijímateľa? Aké náležitosti musí spĺňať trvalo vysvetľujúca tabuľa?
- V zmysle platného Manuálu pre informovanie a publicitu pre OPVaV (z júla 2010) a Usmernenia pre prijímateľa - verzia 1.2  zo dňa 23. 3. 2011 - je potrebné po ukončení realizácie aktivít projektu nahradiť (najneskôr do 6 mesiacov) veľkoplošnú reklamnú tabuľu  trvalo vysvetľujúcou tabuľou a visieť musí najmenej po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu.  Z uvedeného vyplýva, že miesto realizácie aktivít jedného projektu postačuje označiť jednou trvalou vysvetľujúcou tabuľou - pamätnou doskou. V prípade, že prijímateľ má viac miest realizácie projektových aktivít, vyberie si z nich jedno najvhodnejšie miesto realizácie projektových aktivít, kde umiestni trvalo vysvetľujúcu tabuľu. Všetky ostatné miesta realizácie projektových aktivít sa neoznačujú.
     V prípade ak prijímateľ má aj partnera, prijímateľ má povinnosť označiť miesto realizácie projektových aktivít trvalo vysvetľujúcou tabuľou. U partnera sa miesto realizácie projektových aktivít neoznačuje.
     Povinnosťou prijímateľa je umiestniť pamätnú dosku na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je najviac prístupné širokej verejnosti. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu - odporúčaným materiálom je napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov. Rozmery pamätnej dosky majú byť minimálne 20 x 30 cm. Požadované informácie (min 25% plochy), ktoré má doska obsahovať, sú: znak EÚ, odkaz na EÚ, odkaz na ERDF, logo OPVaV,  vyhlásenie o pridanej hodnote intervencie EÚ (Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ), druh a názov projektu, názov/logo ASFEU (v prípade dopytovo-orientovaných projektov).Uvádzať na pamätnej doske všetky miesta realizácie nie je potrebné.


Je potrebné označovať každý spotrebný materiál znakom EÚ a odkazom na EÚ?
- V zmysle platného Manuálu pre informovanie a publicitu pre OPVaV (z júla 2010) a Usmernenia pre prijímateľa - verzia 1.2  zo dňa 23. marca 2011 - v prípade využitia prostriedkov EÚ na nákup kancelárskych potrieb bežnej dennej potreby (napr. kancelárske spinky, gumy, pásky a pod.), pričom tieto nebudú plniť úlohy v oblasti informovania a publicity, postačí informovať o využití prostriedkov formou informačnej tabule (plagátu), ktorú odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie týchto aktivít projektu.


V prípade, ak má prijímateľ aj partnera, musí aj ten označiť miesto realizácie projektových aktivít veľkoplošnou reklamnou tabuľou?
- V takomto prípade má prijímateľ povinnosť označiť miesto realizácie projektových aktivít veľkoplošnou reklamnou tabuľou (panelom), a jeho partner má povinnosť označiť miesto realizácie projektových aktivít informačnou tabuľou (plagátom).