» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v základných školách

Výchova a vzdelávanie v základných školách

     Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania  podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Ústava SR zabezpečuje právo každého občana na bezplatné vzdelanie v štátnych základných školách a možnosť zriaďovať aj iné školy ako štátne.

     Povinný obsah výchovy a vzdelávania na získanie kompetencií v základných školách vymedzujú štátne vzdelávacie programy.
    
      V základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským sa žiaci v školskom roku 2016/2017 vzdelávajú nasledovne:

  • žiaci 1. a  2. ročníka podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre primárne vzdelávanie,
  • žiaci 5. a  6. ročníka podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre nižšie stredné vzdelávanie,
  • žiaci 3. a  4. ročníka  a 7. až 9. ročníka pokračujú  vo vzdelávaní podľa svojich pôvodných školských vzdelávacích programov.

     Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti môže žiak získať niektorý zo stupňov základného vzdelania:
a) primárne vzdelanie (ISCED 1) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
b) nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
     Platná pedagogická dokumentácia vydaná ministerstvom školstva je zverejnená na internetových stránkach Štátneho pedagogického ústavu (www.statpedu.sk).

formát pdf Inovované štátne vzdelávacie programy – informácia

formát pdf Odporúčania pre základné školy, ktoré si zvolia metodiku CLIL na prvom stupni základnej školy

formát pdf Školský rok 2016/2017 –  základné školy - podkladový materiál pre odbory školstva okresných úradov v sídle kraja

formát pdf Analýza dvojzmennej prevádzky základných škôl a návrhy opatrení ako situáciu riešiť (január 2017)