Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Oznámenie o zverejnení Usmernenia platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov

16.01.2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj vydalo dňa 16.1.2014 Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov. Usmernenie …

Zverejnenie usmernenia platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov

16.01.2014 - Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bolo dňa 16.1.2014 zverejnené usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov.

Eurofondy podporili vzdelávanie sumou 230 miliónov eur

20.12.2013 -      Nenávratné finančné príspevky (NFP), o ktoré sa uchádzali predovšetkým školy, podporili za programové obdobie 2007 – 2013 mnohé oblasti. Prostredníctvom 33 vyhlásených výziev operačného pro…

NÚCEM zriaďuje pre učiteľov regionálne kontaktné centrá

17.12.2013 -      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vychádza v ústrety učiteľom - tvorcom testových úloh v regiónoch, ktorí sa zapojili do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelá…

Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov v programovom období 2007-2013

11.12.2013 - Za účelom zníženia administratívnej záťaže v procese implementácie fondov EÚ pripravil Centrálny koordinačný orgán dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie stupňa administratívnej záťaže prijímateľo…

Posledná možnosť zapojiť sa do súťaže Vitaj v našom regióne!

06.12.2013 -      Už len dva týždne majú žiaci 8. ročníkov základných škôl príležitosť zapojiť sa do súťaže Vitaj v našom regióne! vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre št…

Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013

05.12.2013 -      Na Slovensku sa za posledných sedem rokov prostredníctvom 420 dopytovo orientovaných projektov v  hodnote nenávratného finančného príspevku (NFP) takmer 845 miliónov eur výrazne podporila v…

V Martine vybudujú vedecký park pre biomedicínu

29.11.2013 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Karolom Mičietom podpísali dnes na pôde MŠVVaŠ SR Zmluvu o poskytnutí nenávra…

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

28.11.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení nie…

Vďaka tabletom a interaktívnym tabuliam zatraktívnime žiakom vyučovanie

20.11.2013 -      Mnohé základné a stredné školy na Slovensku budú môcť už onedlho využívať vo vyučovaní tablety, interaktívne tabule či notebooky, materským školám budú  naviac dodané tlačiarne. Tieto digit…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku