Výchova a vzdelávanie v základných školách

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania  podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Ústava SR zabezpečuje právo každého občana na bezplatné vzdelanie v štátnych základných školách a možnosť zriaďovať aj iné školy ako štátne.

Povinný obsah výchovy a vzdelávania na získanie kompetencií v základných školách vymedzujú štátne vzdelávacie programy.

V základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským sa žiaci v školskom roku 2018/2019 vzdelávajú nasledovne:

  • žiaci 1. až  4. ročníka podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre primárne vzdelávanie,
  • žiaci 5. a 8. ročníka podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre nižšie stredné vzdelávanie,
  • žiaci 9. ročníka pokračujú vo vzdelávaní podľa svojich pôvodných školských vzdelávacích programov.

Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti môže žiak získať niektorý zo stupňov základného vzdelania:
- primárne vzdelanie (ISCED 1) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
- nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

  • Usmernenie pre základné školy k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020 (aktualizované 18. 6. 2020)
  • Aktuality
  • Informácie pre školy
  • Informácie pre rodičov
  • Čitateľská gramotnosť
  • Užitočné odkazy
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku