» Štrukturálne fondy EÚ » Boj proti podvodom pri ochrane finančných záujmov EÚ v SR
Operačný program Vzdelávanie Operačný program Výskum a vývoj EU - SF

Boj proti podvodom pri ochrane finančných záujmov EÚ v SR

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Nezrovnalosťou sa rozumie:

  • porušenie práva Európskej únie (EÚ) spôsobené konaním alebo opomenutím konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom ktorého je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ alebo rozpočtov ním spravovaných buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdajovou položkou,
  • podozrenie z podvodu, podvod, systémová chyba a ďalšie nedostatky.

     Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR ako Centrálny kontaktný útvar pre OLAF e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk.

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

  • základné  údaje o projekte (názov, číslo)
  • informácie  o poskytovateľovi príspevku
  • informácie  o  prijímateľovi finančného príspevku
  • uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
  • popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa  k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
  • podporná dokumentácia

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Viac informácií nájdete na stránke odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF.
 

nove_logo_olaf

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ