Boj proti podvodom pri ochrane finančných záujmov EÚ v SR

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt európske Å¡trukturálne fondy        OPLZ horizont        Informačná platforma zelené a obehové hospodárstvo


Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) sekcie kontroly prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej činnosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

Nezrovnalosťou sa rozumie:

 • porušenie práva Európskej únie (EÚ) spôsobené konaním alebo opomenutím konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom ktorého je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ alebo rozpočtov ním spravovaných buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdajovou položkou,
 • podozrenie z podvodu, podvod, systémová chyba a ďalšie nedostatky.

     Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR (ONÚ OLAF)  e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk.

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

 • základné  údaje o projekte (názov, číslo)
 • informácie  o poskytovateľovi príspevku
 • informácie  o  prijímateľovi finančného príspevku
 • uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
 • popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa  k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
 • podporná dokumentácia

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Viac informácií nájdete na stránke odboru Národný úrad pre OLAF.
 

 • Výročné správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom
 • Odbor Národný úrad pre OLAF
 • Výročné správy OLAF
 • Výročné správy o ochrane finančných záujmov v SR
 • Poznáte sieť AFCOS?
 • POLITIKA BOJA PROTI PODVODOM Operačného programu Ľudské zdroje
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku