Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Výzva OPVaV-2013/4.2/09-RO na prekladanie žiadosti o NFP

09.07.2013 - Dňa 09. 07. 2013 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre…

Zverejnenie Usmernenia Poskytovateľa č. 5

08.07.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument "Usmernenie Poskytovateľa č. 5" …

Pri UPJŠ v Košiciach vznikne medicínsky vedecký park

04.07.2013 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s prorektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Jurajom Černákom podpísali dnes na pôde MŠVVaŠ SR Zmluvu o posky…

AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE – nový národný projekt MPC

17.06.2013 -      Minister školstva Dušan Čaplovič podpísal nový národný projekt Metodicko pedagogického centra s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove.“ Zameraný je na zmenu foriem a metód výchovy s prihli…

OLAF zverejnil výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2012

10.06.2013 - Dňa 23. mája 2013 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (skratka "OLAF") 13. výročnú správu o operatívnej činnosti, v ktorej prezentuje činnosť OLAF-u za rok 2012. Bližšie informácie mo…

Minister školstva otvoril nové pracovisko TU vo Zvolene

07.06.2013 -      Slávnostným prestrihnutím pásky otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič v piatok 7. júna 2013 Halu vedecko-experimentálnych pracovísk na Technickej univerzite vo…

Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO

04.06.2013 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) pozastavuje výzvu na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súvislosti so zmenou …

Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013

23.05.2013 - Dňa 22.04.2013 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013. Usmernenie k u…

Vydanie novej Príručky pre prijímateľa NFP z OP Výskum a vývoj, verzia 5.0

22.05.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku, že vydal novú Príručku pre prijí…

Súťaž pre stredoškolákov na vytvorenie loga národného projektu NÚCEM-u

15.05.2013 -      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  (NÚCEM) vyhlásil v pondelok 13. mája 2013 súťaž pre stredoškolákov na vytvorenie loga národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku