Výzva OPVaV-2013/2.2/09-RO na prekladanie žiadosti o NFP

  • Dátum: 09.07.2013
Dňa 09. 07. 2013 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe s názvom "VYBUDOVANIE UNIVERZITNÝCH VEDECKÝCH PARKOV A VÝSKUMNÝCH CENTIER ", kód výzvy OPVaV-2013/2.2/09-RO. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku