Navigácia

Výchova a vzdelávanie v základných umeleckých školách

Na základnej umeleckej škole môžu žiaci rozvíjať svoje umelecké schopnosti a pripravovať sa na budúce štúdium v umeleckom odbore.

Základná umelecká škola (ďalej len „ZUŠ") zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa príslušných vzdelávacích programov pre deti predškolského veku, žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl alebo dospelých.  ZUŠ môže zriaďovať hudobný, výtvarný, tanečný a literárno–dramatický odbor, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby alebo len niektoré z nich. Iné umelecké odbory môže škola zriadiť iba po súhlase ministerstva školstva. 

V jednotlivých umeleckých odboroch sa vyučuje formou individuálneho (hra na hudobnom nástroji) a skupinového vyučovania (hudobná príprava a ostatné odbory) podľa príslušných učebných plánov. Vyučovanie v jednotlivých umeleckých odboroch vzdelávania a v študijných zameraniach sa organizuje v rámci vyučovacích hodín, pričom jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.

Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka má vo vyučovaní hlavného predmetu možnosť výberu učiteľa, ak s tým vybraný učiteľ súhlasí.

Skočiť na začiatok stránky