Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum a inovácie EK na návšteve Slovenska

17.10.2012 -      Na dvojdňovú návštevu Slovenska zavíta vo štvrtok 18. októbra 2012 generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum a inovácie Európskej komisie Robert - Jan Smits. Pozvanie na stretnutie s význa…

26 miliónov eur pre vysoké školy a SAV

16.10.2012 -      Vytváranie nových študijných programov vo svetovom jazyku, výrazné zlepšenie kvality vysokých škôl a vedeckých inštitúcií Slovenskej akadémie vied (SAV) možno očakávať od ďalších peňazí z e…

Učiteľské noviny začali opäť vychádzať

01.10.2012 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po takmer dvojročnej prestávke obnovilo vydávanie dvojtýždenníka o školstve a vzdelávaní - Učiteľské noviny. Toto periodikum, ktoré má za ci…

Informácia o pozastavení (predĺžení) priebežných výziev na predkladanie žiadostí o NFP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

06.08.2012 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje oprávnených žiadateľov, že na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pom…

Oznam o zverejnení Výročnej správy o operatívnej činnosti OLAF za rok 2011

11.07.2012 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF zverejnil 3. júla 20…

Informácia o schválení harmonogramu výziev OP Výskum a vývoj na rok 2012 a o vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o NFP

28.06.2012 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje potenciálnych žiadateľov, že schválilo Indikatívny harmonogram vý…

Prinášame Vám interaktívnu mapu realizovaných projektov operačného programu Výskum a vývoj

07.05.2012 -    Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OPVaV") pripravil pre návštevníkov portálu www.minedu.sk interaktívnu mapu real…

Vydanie novej Príručky pre prijímateľa NFP z OP Výskum a vývoj, verzia 4.0

12.04.2012 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku, že vydal novú Príručku pre prijímat…

Oznámenie o zverejnení nových tlačových správ OLAF-u

15.03.2012 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať o zverejnení dvoch tlačových správ vydaných odborom Centrálny kont…

Oznam o zverejnení novej tlačovej správy OLAF-u

27.02.2012 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať o zverejnení novej tlačovej správy vydanej odborom Centrálny konta…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku