» Aktuality » Podpora ďalšieho vedeckého parku

Podpora ďalšieho vedeckého parku

21.03.2013
     Ďalší vedecký park dostal „zelenú“. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič podpísal s rektorom STU v Bratislave Robertom Redhammerom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Univerzitný vedecký park STU Bratislava.
     Realizátorom projektu je Slovenská technická univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Elektrotechnickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Ústavom anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied.
     Univerzitný vedecký park STU Bratislava bude mať dve centrá. Pracovisko v Mlynskej doline sa bude zaoberať výskumom v oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, ako aj nanoelektroniky a fotoniky. V priestoroch STU na Námestí slobody, resp. Radlinského ulici bude výskum orientovaný na moderné technológie - chémiu, priemyselné biotechnológie, životné prostredie a bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb.
     Podpísaná zmluva odráža viaczdrojové financovanie. Najmä z Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie Prenos poznatkov a technológii získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji. Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu vyše 42 mil. €. Prostriedky budú poskytnuté z eurofondov (33, 9 mil. €), zo štátneho rozpočtu (3,3 mil. €) a z vlastných zdrojov vysokej školy (2,1 mil. €). Ukončenie realizácie projektu je plánované do 30. júna 2015.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra