» Aktuality » Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO

Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO

07.02.2013
Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie informuje oprávnených žiadateľov, že na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) pozastavuje (predlžuje) výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranú na modernizáciu vzdelávania s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO.
     Dôvodom je zmena podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k ďalším podmienkam poskytnutia pomoci alebo podpory (výška pomoci) na dobu 17 kalendárnych dní. Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP, čím sa lehota na predkladanie žiadostí o NFP predĺži o dobu pozastavenia výzvy.
     Žiadosti o NFP podané do termínu pozastavenia výzvy sú žiadatelia oprávnení doplniť alebo zmeniť najneskôr do dátumu uzavretia výzvy, t. j. do 4. marca 2013.
     Bližšie informácie nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk.