» Aktuality » Moderné elektronické testovanie žiakov potrebuje technické zázemie

Moderné elektronické testovanie žiakov potrebuje technické zázemie

12.04.2013
Moderné elektronické testovanie žiakov potrebuje technické zázemie
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci z prostriedkov EÚ začína prvú časť realizačnej fázy významného národného projektu pod názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Zapojí sa doň približne 160 000 žiakov základných a stredných škôl, okolo 550 pedagogických zamestnancov a ďalší  pracovníci z oblasti vzdelávania. Nový projekt ráta aj s nevyhnutným doplnením technickej podpory pre projekt a zapojené školy.
     NÚCEM preto v týchto dňoch vyhlasuje verejné obstarávanie užšou súťažou na nadlimitnú zákazku na dodávku tovarov, licencií a služieb nevyhnutných na tvorbu testovacích nástrojov a elektronického testovania žiakov základných a stredných škôl. Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Vzdelávania je určený dovedna pre dve tisíc regionálnych škôl (1 600 ZŠ a 400 SŠ) zo všetkých krajov vrátane bratislavského a počíta s vytvorením 40-tisíc testovacích pracovísk v školách. Potrebné je napríklad obstarať softvér pre účastníkov projektu, licencie rôznych druhov a úrovní pre  žiakov a učiteľov, autorov testov, posudzovateľov, garantov tvorby testovacích nástrojov, recenzentov, štatistikov, analytikov, psychometrikov a gestorov, ako aj pre rôzne typy elektronických testovaní. Celková hodnota nadlimitnej zákazky na dva a pol ročný národný projekt predstavuje sumu 10  557 300 eur bez DPH.
     Cieľom národného projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku prostredníctvom moderného elektronického testovania a vytvorením takých podmienok, aby sa doň postupne mohli zapojiť všetky základné a stredné školy. „Keď zavedieme merania výsledkov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch elektronickou cestou, efektívne získame informácie, ktoré nám v súčasnosti v školstve chýbajú. Potrebujeme smerodajné podklady na nastavenie nových parametrov a prístupov k lepšiemu vzdelávaniu pre naše deti a mládež. Objektívne a komplexné údaje potrebuje tak ministerstvo ako riaditelia škôl, aby dokázali nielen sledovať úroveň a trendy vzdelávania, ale najmä rozvíjať svoje školy k zvyšovaniu kvality v konkurenčnom prostredí,“ povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.
      Dodala, že napríklad podľa výsledkov medzinárodných porovnávaní žiakov PISA z roku 2009 v čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti Slovensko je pod priemerom úspešnosti krajín OECD a v matematickej gramotnosti dosahujú slovenskí žiaci priemernú úroveň. Pri testovaní budeme klásť dôraz na prírodovedné predmety a kľúčové kompetencie - čitateľskú, matematickú, prírodovednú, finančnú a štatistickú gramotnosť. Tento projekt vytvorí zázemie pre systematické merania výsledkov vzdelávania,“ vysvetlila riaditeľka NÚCEM. Podrobnejšie informácie o projekte poskytne NÚCEM v máji na tlačovej besede.
      Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ učiteľom zrýchli prácu pri hodnotení žiakov, prinesie novú veľkú databázu elektronických testov a úloh pre učiteľov vytvorených podľa štátneho vzdelávacieho programu, ako aj overí model elektronického testovania maturantov na úrovni celoštátnych skúšok (Maturita on-line) a žiakov 9. ročníkov základných škôl (Testovanie 9 on-line).