Národnostné školstvo

ONLINE METODICKÉ POMÔCKY PRE UČITEĽOV V OBDOBÍ PRERUŠENÉHO VYUČOVANIA Z DÔVODU OPATRENÍ PROTI ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU
            
                                                                                                                          rusinska_zastavaRomska zastavaMadarska zastava


     Ochrana a podpora rozvoja národnostných menšín je prirodzené poslanie pri formovaní modernej spoločnosti. Národnostné menšiny predstavujú dôležitú súčasť našej spoločnosti s veľkým kultúrnym bohatstvom a dôležitým historickým dedičstvom. Výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny vytvára podmienky pre rozvoj národnostných menšín v oblasti uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií.
     V Slovenskej republike je jedna výchovno-vzdelávacia sústava, ktorej rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou je výchova a vzdelávanie národnostných menšín v materinskom jazyku a výučba ich materinského jazyka, vrátane inštitucionálneho zabezpečenia vzdelávacieho procesu školami a školskými zariadeniami. Nosné zákony v regionálnom školstve sa vzťahujú aj na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám. Ústava Slovenskej republiky v súčinnosti s medzinárodnými dokumentmi vrátane Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov a Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné alebo etnické menšiny zaručuje okrem iného právo na osvojenie si štátneho jazyka a právo na vzdelanie v ich jazyku.
     Na tejto stránke sa dozviete informácie, ktoré sa viažu na výchovu a vzdelávanie príslušníkov národnostných menšín. Ide o dokumenty a materiály, ktoré poskytujú pomoc školám a ich zriaďovateľom, ako aj ďalšie užitočné informačné zdroje.
 
  • Aktuality
  • Dodatky k ŠVP pre školy národnostných menšín
  • Ochrana detí pred násilím
  • Dokumenty a materiály
  • Odborná terminológia pre národnostné školstvo
  • Koncepcia rozvoja výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ v SR
  • Tlačivá
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku