Navigácia

OP Výskum a vývoj (ERDF)

logo_opvav_efrr

Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“). OP VaV predstavuje programový dokument, na základe ktorého je v rokoch 2007-2013 poskytovaná podpora  na aktivity výskumu a vývoja a na infraštruktúru vysokých škôl. Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Úlohy riadiaceho orgánu pre OP VaV v programovom období 2007-2013 plnia: Odbor riadrnia programov ERDF, Oddelenie programovania a analýz a Oddelenie komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OP VaV je Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. (Od 1. júla 2015 Výskumná agentúra)

OP VaV je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“), ktorý je jedným zo štrukturálnych fondov EÚ. Jeho prostredníctvom je financovaná pomoc s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce.

Skočiť na začiatok stránky