Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

OP Výskum a vývoj (ERDF)

 

Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“). OP VaV predstavuje programový dokument, na základe ktorého je v rokoch 2007-2013 poskytovaná podpora  na aktivity výskumu a vývoja a na infraštruktúru vysokých škôl. Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Úlohy riadiaceho orgánu pre OP VaV v programovom období 2007-2013 plnia: Odbor riadrnia programov ERDF, Oddelenie programovania a analýz a Oddelenie komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OP VaV je Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. (Od 1. júla 2015 Výskumná agentúra)

OP VaV je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“), ktorý je jedným zo štrukturálnych fondov EÚ. Jeho prostredníctvom je financovaná pomoc s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce.

 • Aktuality
 • Výzvy na predkladanie národných projektov
 • Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov
 • Zoznam schválených a neschválených projektov
 • Interaktívna mapa projektov
 • Dokumenty, usmernenia a príručky
 • Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku (MVVE)
 • Horizontálne priority
 • Prihláška odborného hodnotiteľa OP Výskum a vývoj
 • Publicita
 • Často kladené otázky
 • Kontakty
 • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku