» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ