» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Publicita
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Publicita

Cieľom informovania a publicity o pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ je zvyšovanie povedomia a prehľadnosti, pokiaľ ide o činnosti Európskej únie tak, aby sa vytvoril ucelený obraz o príslušnej pomoci vo všetkých členských štátoch EÚ. Informovanie a publicita zabezpečujú informácie o možnostiach pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. Každý riadiaci orgán zabezpečuje publicitu príslušného operačného programu prostredníctvom Komunikačného plánu. Povinnosti prijímateľa v oblasti publicity sú definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Na stiahnutie: Prezentácia operačného programu Výskum a vývoj na regionálnych konferenciách organizovaných Centrálnym koordinačným orgánom v roku 2007.

Na stiahnutie: Prezentácia OPVaV zo seminára pre zástupcov VŠ (2.-4. marca 2009)

Komunikačný plán je strategický dokument, ktorý definuje opatrenia v oblasti informačných aktivít a publicity štrukturálnych fondov. Tieto opatrenia majú zabezpečiť včasné šírenie informácií na podporu efektívneho využívania finančnej pomoci z Európskej únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ministerstvo školstva SR vypracovalo na obdobie rokov 2007-2013 spoločný komunikačný plán pre OP Vzdelávanie aj OP Výskum a vývoj, ktorý bol 5. mája 2008 schválený Európskou komisiou.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ