» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Výzvy na predkladanie národných projektov
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Výzvy na predkladanie národných projektov

Na základe operačného programu Výskum a vývoj sú vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Výzvy obsahujú základné informácie o podmienkach predkladania žiadostí ako napríklad celkový objem alokovaných finančných prostriedkov, časový harmonogram prijímania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, účel oblasti podpory/schémy štátnej pomoci, opis oprávnených aktivít, pokyny a formuláre pre žiadateľov, spôsob poskytovania informácií pre žiadateľov a ďalšie.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ