Medzinárodná spolupráca

     Medzinárodná spolupráca v rezorte školstva zahŕňa prehľad aktuálnych vládnych a rezortných medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti školstva a vedy, s možnosťou aktívneho prístupu k rezortným zmluvným dokumentom.
     V časti „Informácie o štúdiu v zahraničí“ môže záujemca o štipendium v zahraničí nájsť kontaktné údaje centrály, ako aj pobočiek Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA, n.o.), ktorá poskytuje komplexné informácie o možnostiach štúdia slovenských občanov v zahraničí.
     Časť „Štipendiá a programy“ ponúka aktuálne informácie o štipendiách vlády SR pre zahraničných študentov a informácie pre slovenských uchádzačov o stredoškolské, vysokoškolské alebo výskumné  štipendiá, ktoré koordinačne, resp. finančne zastrešuje MŠVVaŠ SR.
     Na stránke ďalej možno nájsť informáciu o voľných pracovných pozíciách na miesta lektorov  a učiteľov v zahraničí, odkazy na stránky venované slovenčine ako cudziemu jazyku, tlačivá týkajúce sa zahraničných pracovných ciest pre osoby, ktoré plnia úlohy pre MŠVVaŠ SR v zahraničí, ako aj ďalšie dôležité informácie k problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti športu, mládeže a vedy a techniky.

 • Aktuality
 • Medzinárodné zmluvy a dohovory
 • Memorandá
 • OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
 • UNESCO
 • CEEPUS
 • V4
 • Rada Európy
 • Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
 • Európske záležitosti
 • Medzinárodné bilaterálne komisie
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti športu
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a techniky
 • Medzinárodné projekty
 • Zahraničná finančná pomoc
 • Štipendiá a programy
 • Štúdium v zahraničí
 • Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia
 • Výučba slovenského jazyka v zahraničí
 • Slováci vo svete
 • Vzdelávacie programy pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 • Zahraničné pracovné cesty MŠVVaŠ SR
 • Užitočné odkazy
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku