Výchova a vzdelávanie v súkromných a cirkevných školách

     Cirkevnú a súkromnú školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania môže zriadiť štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická alebo fyzická osoba.

     Vzdelávanie získané v týchto školách je rovnocenné vzdelaniu získanému na ostatných školách a môže sa poskytovať za úhradu. Cieľom cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia je popri kvalitnom vzdelávaní a výchove poskytovať alternatívny obsah  výchovy a vzdelávania, nové metódy a formy. Ich vznikom  sa zabezpečuje naplnenie práva rodičov na výber školy a školského zariadenia pre svoje deti podľa presvedčenia a svedomia, ako aj vytvorenie konkurenčného prostredia, s možnosťou zvýšenia motivácie pre zlepšovanie školského systému.

formát pdf Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR (cirkevné školy a školské zariadenia)

formát pdf Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR (súkromné školy a školské zariadenia)

Materiály:

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku