Vzdelávanie v jazykových školách

     Jazyková škola zaradená do siete škôl a školských zariadení zabezpečuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom vzdelávacích programov. Vzdelávací program jazykovej školy sa uskutočňuje v kurzoch a môže sa skončiť vykonaním štátnej jazykovej skúšky na jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

     Jazyková škola poskytuje a organizuje jazykové vzdelávanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých. Výchova a vzdelávanie v jazykovej škole sa podľa § 27 školského zákona nepovažuje za sústavnú prípravu na povolanie.

     Spôsob prijímania do jazykových škôl, spôsob organizácie výchovy a vzdelávania v jazykových školách, obsah vzdelávania, spôsob hodnotenia študijných výsledkov a stupne náročnosti štátnych jazykových skúšok, organizáciu a postup získania oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole.

     Podrobnosti v oblasti zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR upravuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 21. decembra 2016 pod číslom 2016-25668/50313:2-10B0 Koncepciu vzdelávania v jazykových školách predloženú Štátnym pedagogickým ústavom. Koncepcia predstavuje 12 návrhov opatrení pre oblasť organizácie a ďalší rozvoj poskytovania jazykového vzdelávania v jazykových školách.
     Jednotlivé opatrenia koncepcie a ďalšie súvisiace zmeny na realizáciu v období rokov 2017 až 2020 budú rozpracované v Akčnom pláne na roky 2017 – 2020.
     Inovovaný Štátny vzdelávací program pre jazykové školy bude pripravený v súlade so schválenými opatreniami ako základný dokument pre ich implementáciu do praxe.


  Súbor typu pdf    Koncepcia vzdelávania v jazykových školách - Akčný plán 2017-2020

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky