Kontakty

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Branislav Gröhling

  • 02/59374 400                              kami@minedu.sk

Kancelária ministra
Jana Lysáková (generálna riaditeľka kancelárie)

  • 02/59374 400                             kami@minedu.sk                                
Kancelária štátnej tajomníčky Svetlany Síthovej


Kancelária štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa

Kancelária štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára


Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu Igora Urbančíka

Sekcia rozpočtu
Lucia Zemanová (generálna riaditeľka sekcie)
 

Sekcia financovania regionálneho školstva
Jana Sládečková (generálna riaditeľka sekcie)

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Marek Moška (generálny riaditeľ sekcie)

  • 02/59374 659                           sms@minedu.sk

Sekcia vysokých škôl
Zuzana Vráblik (poverená generálna riaditeľka sekcie)

  • 02/59374 651                           svs@minedu.sk

Sekcia vedy a techniky
Ivar Štaffa (poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie)

Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl
Martin Kanovský (riaditeľ odboru)  
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
Katarína Kalašová (generálna riaditeľka sekcie)
     -  Odbor predprimárneho vzdelávania a základných škôl - Anna Chlupíková - riaditeľka odboru
     -  Odbor súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení - Mária Paráková – riaditeľka odboru    
     -  Odbor kurikula a inovácií vo vzdelávaní - Martin Kríž - riaditeľ odboru
     -  Odbor inkluzívneho vzdelávania - Svetlana Síthová - riaditeľka odboru
 
Sekcia stredných škôl
Ľubica Srnáková (generálna riaditeľka sekcie)
     -  Oddelenie edičnej činnosti, Tatiana Poliaková – vedúca oddelenia
     -  Odbor stredných škôl, Karol Jakubík – riaditeľ odboru
     -  Odbor pedagogických a odborných zamestnancov, Ján Sitarčík - riaditeľ odboru
 

Sekcia národnostného a celoživotného vzdelávania
Monika Gajdácsová (generálna riaditeľka sekcie)

Kancelária hlavného kontrolóra športu
Mariana Dvorščíková (hlavný kontrolór športu) Sekcia športu
Peter Dedík (generálny riaditeľ sekcie) Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Dagmar Augustinská (generálna riaditeľka sekcie)

Sekcia informačných technológií
Peter Kadlec (generálny riaditeľ sekcie)

Osobný úrad
Monika Mlynáriková (generálna riaditeľka osobného úradu)

Odbor kontroly
Lucia Ferenčáková (riaditeľka odboru)

Sekcia legislatívno-právna
Žaneta Surmajová (generálna riaditeľka sekcie)

Útvar vnútorného auditu

Odbor hospodárskej správy a služieb
Mariana Koláriková (poverená riaditeľka odboru)

Oddelenie krízového manažmentu
Maroš Borza (vedúci oddelenia)

Odbor pre verejné obstarávanie
Róbert Tassy (riaditeľ odboru)

Inštitút vzdelávacej politiky
Zuzana Baranovičová (generálna riaditeľka inštitútu)


Odbor komunikácie                    tlacove@minedu.sk  

  • Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou (zákon o slobodnom prístupe k informáciám)
                                              info@minedu.sk
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (zo zahraničia)


Elektronická podateľňa - všeobecné podanie

Technický prevádzkovateľ webovej stránky (len technické pripomienky) - webmaster@minedu.sk

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku