Navigácia

Kontakty a stránkové hodiny

>> ENGLISH VERSION
 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV)

riaditeľka: Mgr. Bc. Alena Fodorová

Poštová adresa

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste všetky poštové zásielky adresovali výhradne na nižšie uvedenú adresu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava

Upozornenie: Ak podávate žiadosť, zabezpečte prosím riadne označenie poštovej schránky svojím menom na kontaktnej adrese uvedenej v žiadosti tak, aby Vám mohli byť doručované odpovedné úradné zásielky. Prosíme, aby ste v žiadnom prípade neposielali žiadosť viacnásobne. Žiadosť v tej istej veci podaná opakovane bude vybavená len jedným rozhodnutím. Ak zasielate dodatočné doklady, priložte prosím sprievodný list alebo označte doklady číslom konania, ktorého sa týkajú, aby sa správne priradili k Vášmu spisu a nedošlo k zdržaniu.

Podávanie žiadostí

Žiadosti, ktoré vybavuje SUDV, sa prijímajú poštou na adresu vyššie alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy, resp. podľa aktuálneho režimu na podateľni. Žiadosti sa neprijímajú emailom (emailom sa poskytujú len konzultácie).

Konzultácie
SUDV rieši otázky týkajúce sa uznania zahraničného vzdelania. Konzultácie prebiehajú emailom a telefonicky. Za účelom plynulého vybavovania veľkého množstva prichádzajúcich žiadostí si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme.
SUDV sa nezaoberá uznávaním atestácií, kreditov a zaradením do platových tried pedagogických a odborných zamestnancov v Slovenskej republike alebo všeobecne otázkami v pôsobnosti Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Vaše otázky prosím smerujte na príslušný organizačný útvar.
Kontakty

Všeobecný telefonický kontakt SUDV
(otázky týkajúce sa uznania zahraničného vzdelania):

02/593 74 923

 

Linka je dostupná len v čase konzultačných hodín:
PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK
9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

E-mail:
sudv@minedu.sk
(príloha max. do 5 MB)

Upozornenie: Konzultácie slúžia na ozrejmenie nejasností v súvislosti s podaním žiadosti, ktoré pretrvávajú aj po preštudovaní stránky, nasmerovanie na správny postup alebo príslušný orgán a komunikáciu ohľadom konkrétneho prípadu (napríklad požiadavka o vyznačenie právoplatnosti). Neslúžia na rekapituláciu informácií uvedených na stránke, otázky na stav žiadosti, dĺžku vybavenia a urgencie.

Viac informácií nájdete aj v Často opakovaných otázkach.

Čas mimo konzultačných hodín je vyčlenený na spracovanie žiadostí.

Ďakujeme za pochopenie.

Skočiť na začiatok stránky