Zverejnenie Usmernenia Poskytovateľa č. 5

08.07.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument "Usmernenie Poskytovateľa č. 5" pre národné aj dopytovo orientované projekty vydaným za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (t. j. prílohy č. 1 Zmluvy o NFP), ktoré boli uzatvorené s úspešnými žiadateľmi v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
 
Dokument  je dostupný na webovom sídle MŠVVaŠ SR prostredníctvom nasledovných odkazov:
http://www.minedu.sk/usmernenie-poskytovatela-c-5-riadiaci-organ-–-narodne-projekty/
http://www.minedu.sk/usmernenie-poskytovatela-c-5-asfeu/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku