Informatizácia a digitalizácia školstva

     Informatizácia spoločnosti je postupný prechod k maximálnemu využívaniu informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života. V oblasti školstva zavádzanie najmodernejších informačno-komunikačných techológií do vyučovacieho procesu, tvorba e-learningového obsahu vyučovania a školenia pedagógov pre aktívne používanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese je kľúčovým faktorom ďalšieho rozvoja vzdelanosti v Slovenskej republike.
     Úlohy ministerstva v oblasti informatizácie plní sekcia informatiky. Medzi jej úlohy patrí vypracovávanie koncepcií a stratégií rozvoja informatiky a informatizácie rezortu školstva. 

     Dňa 24. 9. 2014 schválila vláda SR Koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020. Tento dokument prináša základnú predstavu ďalšieho rozvoja vzdelávania, vedy, výskumu a športu z pohľadu celosvetových trendov digitalizácie a rozvojových potrieb Slovenska. Hlavným cieľom Koncepcie je zadefinovať potreby a aktivity v oblasti informatizácie a digitalizácie rezortu školstva v nasledujúcich rokoch tak, aby inštitúcie spadajúce pod rezort školstva mohli zvyšovať svoju kvalitu a aby im rezort poskytol adekvátnu podporu. Prostredníctvom informatizácie a digitalizácie chce ministerstvo primerane reagovať na potreby praxe a trhu.
     Predmet Koncepcie je širší ako bol definovaný v predchádzajúcich koncepciách informatizácie školstva. Okrem informatizácie a digitalizácie oblasti školstva, výchovy a vzdelávania sa venuje v tejto problematike aj ďalším agendám rezortu: vede a výskumu, práci s mládežou a podpory riadenia na rezortnej úrovni. Materiál sa primárne zaoberá problémami, ktoré dokáže ministerstvo kompetenčne ovplyvniť a riešiť, ale súčasne upozorňuje aj na tie aspekty, ktoré vyžadujú širšiu spoluprácu v rámci rezortu, medzirezortne, ale aj v medzinárodnom rozmere.
     Strategická časť dokumentu pokrýva identifikované oblasti rozvoja: infraštruktúru a súvisiace vybavenie pre informatizáciu a digitalizáciu, rozvoj a optimalizáciu elektronických služieb rezortu na centrálnej a regionálnej úrovni, digitálny edukačný obsah, digitálne kompetencie, medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu.
     Na Koncepciu budú nadväzovať Akčné plány, ktoré presne určia úlohy, zodpovedné inštitúcie a termíny a umožnia tak pravidelný odpočet a kontrolu plnenia Koncepcie.
 

 • Projekt EDUNET_SK
 • Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti informatizácie školstva
 • Otvorené dáta
 • Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020
 • Elektronické služby v rezorte školstva
 • Rezortný informačný systém
 • Smernica č. 52/2018 o centrálnom riadení žiadostí na vývoj, rozvoj a zrušenie informačných systémov MŠVVaŠ SR
 • Štúdie uskutočniteľnosti
 • Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a firmou Cisco Systems
 • Microsoft v oblasti školstva
 • SANET do škôl
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku