Predprimárne vzdelávanie

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka.

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2026 môžu deti povinné predprimárne vzdelávanie plniť aj v zariadení predprimárneho vzdelávania podľa § 161l zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

V zariadeniach predprimárneho vzdelávania plnia povinné predprimárne vzdelávanie len deti, ktoré:

  • dovŕšili 5 rokov veku do 31. 08. príslušného kalendárneho roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom pre ne bude predprimárne vzdelávanie povinné,
  • v príslušnom školskom roku pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Skočiť na začiatok stránky