Navigácia

Veda a technika

Štátna vedná a technická politika vrátane tvorby koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky, koordinácia činnosti ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied v oblasti vedy a techniky, financovanie vedy a techniky vrátane zabezpečenia a kontroly efektívneho využívania prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku, štátne programy výskumu a vývoja, štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja, medzinárodná vedecko-technická spolupráca.

Viac informácií na stránke MŠVVaŠ SR pre oblasť vedy a techniky:
Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Skočiť na začiatok stránky