Veda a technika

     Štátna vedná a technická politika vrátane tvorby koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky, koordinácia činnosti ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied v oblasti vedy a techniky, financovanie vedy a techniky vrátane zabezpečenia a kontroly efektívneho využívania prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku, štátne programy výskumu a vývoja, štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja, medzinárodná vedecko-technická spolupráca.

Viac informácií na stránke MŠVVaŠ SR pre oblasť vedy a techniky:
Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

 • Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021-2022
 • Cestovná mapa výskumných infraštruktúr - SK VI Roadmap 2020 – 2030
 • Vesmír
 • Rámcové programy EÚ pre VaI
 • Dokumenty a predpisy
 • Aktuality
 • Spolupráca vo vede a technike v rámci EÚ
 • Medzinárodná vedecko-technická spolupráca
 • Podpora vysokoškolskej vedy a techniky - VEGA, KEGA
 • Štátne programy výskumu a vývoja 2019-2023
 • Stimuly pre výskum a vývoj
 • Register verejných výskumných inštitúcií
 • Informačná podpora výskumu a vývoja a transfer technológií
 • Hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja
 • Popularizácia vedy a techniky
 • Prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji
 • Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
 • Užitočné odkazy
 • Podujatia
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku