Navigácia

Mládež

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý prostredníctvom odboru mládeže zabezpečuje realizáciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži. Kompetencie MŠVVaŠ SR v oblasti mládeže sú definované Zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení novelizácie č. 360/2019 Z.z.

Odbor mládeže a prierezových tém vo svojej činnosti najmä:

        • Pripravuje a vypracúva strategické a koncepčné dokumenty, ako aj iné odborné materiály;
        • Finančne podporuje prácu s mládežou prostredníctvom dotačnej schémy;
        • Koordinuje činnosť Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže;     
        • Zapája sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti politiky mládeže;
        • Podporuje vytváranie podmienok pre kvalitnú prácu s mládežou;
        • Vydáva potvrdenia o akreditácii v oblasti práce s mládežou a nastavuje podmienky pre udelenie značky kvality „Moderné
           centrum mládeže“;
        • Podporuje medzisektorovú a medzirezortnú spoluprácu v oblasti mládeže a spolupracuje s jednotlivými aktérmi;
        • Posilňuje uznávanie neformálneho vzdelávania a práce s mládežou;
        • Spolupracuje s príspevkovou organizáciou MŠVVaŠ SR, ktorou je NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý
           implementuje štátnu politiku mládeže;
        • Podieľa sa na činnosti zameranej na využívanie finančných prostriedkov z programu Erasmus+ pre oblasť mládeže
          a spolupracuje s „Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu“;
        • Vystupuje ako národná autorita pre program EÚ – Európsky zbor solidarity;
        • Podporuje rozvoj a uznávanie dobrovoľníckej práce v oblasti práce s mládežou;
        • Zabezpečuje program Mládežnícky delegát pri OSN a Mládežnícky delegát SR pri WHO;
        • Zastupuje MŠVVaŠ SR v rôznych zahraničných a národných pracovných skupinách, odborných komisiách a výboroch.

Skočiť na začiatok stránky