» Deti a mládež » Dokumenty a predpisy

Dokumenty a predpisy

       Od 1. septembra 2008 nadobudol účinnosť Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon svojím obsahom zabezpečuje kvalitnejšie podmienky na formovanie mladého človeka ako aktívneho občana, ktorý sa spolupodieľa na kvalite svojho života.
 
Zákon definuje:
  • základné pojmy používané v práci s mládežou a stanovuje v súlade s európskymi dokumentmi najvyššiu vekovú hranicu mládežníka najviac do 30 rokov,
  • čo je prostredie práce s mládežou a špecializovaná činnosť v práci s mládežou, vrátane subjektov pracujúcich s mládežou a subjektov pracujúcich pre mládež na úrovni štátu, vyššieho územného celku a obce,
  • oblasti práce s mladými ľuďmi.
Zákon upravuje:
  • akreditáciu vzdelávacích subjektov a programov v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže,
  • financovanie práce s mládežou,
  • vytvorenie systému práce s mládežou v obciach a na úrovni vyšších územných celkov,
  • dobrovoľnú prácu s mládežou v súlade s právom EÚ (transpozícia Smernice Rady 20094/114/ES z 13. decembra 2004).
 
       Vláda SR dňa 23. apríla 2014  uznesením č. 192  schválila Návrh Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Strategický dokument nadväzuje na priority predchádzajúcej koncepcie štátnej politiky v oblasti mládeže, ale vytvára aj nový rámec podpory a rozvoja pre mladých ľudí do 30 rokov na Slovensku.  Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže v súlade s bodom B.1 uznesenia č. 192/2014 sa bude podieľať na zabezpečovaní a napĺňaní cieľov stratégie prostredníctvom konkrétnych opatrení a účelových projektov a tiež každoročne spolupracovať pri vypracúvaní informatívnej správy o stave plnenia cieľov stratégie pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu.
Strategy of the Slovak Republic for Youth for the Years 2014 - 2020
 

       Vláda SR dňa 13. januára 2016  uznesením č. 16  schválila Návrh Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020. Koncepcia špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 a nadväzuje na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Vychádza z uvedeného strategického dokumentu a prispieva k napĺňaniu strategických cieľov pre oblasť práce s mládežou, ako jednej zo základných tematických priorít stratégie. Koncepcia je rozdelená do piatich tematických oblastí, v ktorých je vždy stručne uvedený zjednodušený popis východiskovej situácie, vízia, ku ktorej sa má práca s mládežou do roku 2020 priblížiť a konkrétne ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť v roku 2020. Pre napĺňanie koncepcie v rokoch 2017 - 2018 bol schválený Akčný plán.


         Správa o mládeži v Slovenskej republike  je v poradí druhým komplexným materiálom, ktorý prezentuje súčasný život mladých ľudí na Slovensku na základe výskumov a zistení mnohých odborníkov. Jej hlavným cieľom je zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života mladých ľudí v  Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži. Z iniciatívy Riaditeľstva pre mládež a šport Rady Európy sa rovnaký proces uskutočňuje vo viacerých európskych krajinách už od roku 1997. Vláda SR dňa 23. apríla 2014 na svojom rokovaní vzala správu na vedomie.
Youth Report 2014