Výchova a vzdelávanie v stredných školách

Stredoškolské všeobecné vzdelávanie a výchova prebieha hlavne na gymnáziách, ktoré pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravujú aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Všeobecné vzdelávanie a výchova je tiež súčasťou vzdelávania a výchovy na stredných odborných školách a konzervatóriách. 

Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňuje v stredných odborných školách. Žiaci sa v ňom pripravujú predovšetkým na výkon odborných činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych, prípadne aj na štúdium na vysokej škole. 

Komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie poskytuje konzervatórium. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

Vzdelávanie žiakov so športovým nadaním zabezpečujú stredné športové školy. Vzdelávacie programy strednej športovej školy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolaní a odborných činností v športe. Neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania v strednej športovej škole je športová príprava organizovaná podľa športových odvetví.

Platná pedagogická dokumentácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je zverejnená na internetových stránkach Štátneho pedagogického ústavu (www.statpedu.sk) a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (www.siov.sk).

 • Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje pre školský rok 2022/2023 a Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2022/2023
 • Upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2021/2022
 • Metodické usmernenie k formálnym a obsahovým náležitostiam tvorby regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania
 • Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje pre školský rok 2021/2022 a Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022
 • Stredné odborné školy oprávnené používať označenie PODNIKOVÁ ŠKOLA
 • Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (31. január 2020)
 • Upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2020/2021
 • Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy
 • Upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2019/2020
 • Výročná správa o priebehu a realizácii maturitných skúšok
 • Rozpis počtu žiakov pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom
 • Určenie násobku a najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom
 • Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (15. február 2017)
 • Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje na školský rok 2020/2021 a Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy na školský rok 2020/2021
 • Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie
 • Systém duálneho vzdelávania
 • Správa o zavádzaní kvality v odbornom vzdelávaní a príprave v nadväznosti na odporúčanie Európskeho referenčného rámca pre zabezpečovanie kvality v oblasti odborného vzdelávania a prípravy EQAVET
 • Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (30. marec 2015)
 • Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (január 2014)
 • Nezamestnanosť absolventov stredných škôl
 • Faktory úspechu pri duálnom vzdelávaní - WIFI, február 2014
 • Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu
 • Metodické usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a opravnej maturitnej skúšky
 • Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia
 • Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a v konzervatóriách
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku