Výchova a vzdelávanie v stredných školách

Stredoškolské všeobecné vzdelávanie a výchova prebieha hlavne na gymnáziách, ktoré pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravujú aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Všeobecné vzdelávanie a výchova je tiež súčasťou vzdelávania a výchovy na stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách.

Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňuje v stredných odborných školách. Žiaci sa v ňom pripravujú predovšetkým na výkon odborných činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych, prípadne aj na štúdium na vysokej škole. 

Komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie poskytuje konzervatórium. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

Vzdelávanie žiakov s výtvarnými schopnosťami a nadaním realizujú školy umeleckého priemyslu. Poskytujú komplexné umelecké vzdelávanie vo vzdelávacích programoch študijných odborov a ich zameraniach v oblasti výtvarníctva a dizajnu. Školy umeleckého priemyslu môžu poskytovať aj umelecko-pedagogické vzdelanie.

Vzdelávanie žiakov so športovým nadaním zabezpečujú stredné športové školy. Vzdelávacie programy strednej športovej školy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolaní a odborných činností v športe. Neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania v strednej športovej škole je športová príprava organizovaná podľa športových odvetví.

Platná pedagogická dokumentácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je zverejnená na internetových stránkach Štátneho pedagogického ústavu (www.statpedu.sk) a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (www.siov.sk).

Skočiť na začiatok stránky