Špeciálne a inkluzívne vzdelávanie

     Špeciálna výchova a vzdelávanie zahŕňa problematiku výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. s mentálnym, telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, vývinovými poruchami učenia, poruchami správania, detí a žiakov chorých a zdravotne oslabených a intelektovo nadaných v príslušných školách a školských zariadeniach, vrátane špeciálnopedagogického poradenstva.
     Platná pedagogická dokumentácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  je zverejnená na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

  • Interaktívna aplikácia WELCOME IDEA na prácu s deťmi so ŠVVP
  • Materiály zásadného charakteru
  • Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže v SR
  • Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania
  • Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím - kontaktné miesto
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku