Špeciálne a inkluzívne vzdelávanie

     Špeciálna výchova a vzdelávanie zahŕňa problematiku výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. s mentálnym, telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, vývinovými poruchami učenia, poruchami správania, detí a žiakov chorých a zdravotne oslabených a intelektovo nadaných v príslušných školách a školských zariadeniach, vrátane špeciálnopedagogického poradenstva.
     Platná pedagogická dokumentácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  je zverejnená na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky