Slobodný prístup k informáciám

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom Pracoviska pre komunikáciu s verejnosťou poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
Žiadame žiadateľov aby vo svojej žiadosti okrem povinných údajov uviedli aj číslo elektronickej schránky ÚPVS pokiaľ ju majú zriadenú.

     Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie odborného stanoviska, metodickej pomoci alebo výkladu právneho predpisu konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, sa vybavujú ako podania občanov mimo režimu zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Kontakt:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefón: 02/59 374 253  
Fax: 02/59 374 335 
Mobil v čase od 07:45 do 15:00 hod.: +421 908 935 270
E-mail: info@minedu.sk

  • Zákon číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Postup pri získavaní informácie podľa zákona o slobode informácií
  • Smernica č. 13/2008-I zo 4 apríla 2008 ktorou sa upravuje postup zamestnancov Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií
  • Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
  • Počet podaných žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
  • Zoznam utajovaných skutočností vznikajúcich v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku