Slobodný prístup k informáciám

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom Útvaru pre kontakt s verejnosťou poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
Žiadame žiadateľov aby vo svojej žiadosti okrem povinných údajov uviedli aj číslo elektronickej schránky ÚPVS pokiaľ ju majú zriadenú.

     Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie odborného stanoviska, metodickej pomoci alebo výkladu právneho predpisu konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, sa vybavujú ako podania občanov mimo režimu zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Kontakt:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefón: 02/59 374 253  
Fax: 02/59 374 335 
Mobil: +421 908 935 270
E-mail: info@minedu.sk

Skočiť na začiatok stránky