Prepájame vysoké školy s firmami

  • Dátum: 16.07.2013
     Prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám praxe a požiadavkám znalostnej spoločnosti je cieľom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  a na jeho realizáciu je alokovaných 17,072 mil. eur v rámci operačného programu Vzdelávanie a jeho časti Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy. 
     S realizáciou projektu začal Ústav informácií a prognóz školstva 1. júna 2013, pričom v súčasnosti sa zameriava hlavne na nadviazanie spolupráce s vysokými školami a podnikovou sférou na celom území Slovenska. Trvanie projektu je 31 mesiacov, do novembra 2015. Realizácia je plánovaná v Trnavskom,  Trenčianskom,  Nitrianskom,  Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a  Košickom kraji. Projekt je určený pre všetky typy vysokoškolského štúdia – bakalárov, magistrov, inžinierov aj doktorandov. Do projektu budú zapojení študenti v krátkodobých exkurziách až po dlhodobé pobyty vo formách vzdelávania priamo v podmienkach praxe – v podnikoch či firmách. Študenti počas tohto obdobia spracujú konkrétne odborné témy a vytvoria sa aj výučbové základne priamo na vysokých školách, ktoré priblížia prostredie vysokých škôl podmienkam praxe. Garantmi tohto projektu budú nielen predstavitelia vysokých škôl, ale aj významní zástupcovia podnikovej sféry.
     „Tento národný projekt spája vysokoškolské vzdelávanie s reálnymi potrebami trhu práce, vďaka čomu môžu študenti využiť svoj potenciál na úrovni vzdelávania aj firemnej praxe,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.
     Cieľom národného projektu je prispôsobovať vysokoškolské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce  a posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie okamžite využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si taktiež kladie za cieľ tvoriť a navrhovať inovácie pre skvalitnenie existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu bude aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi už počas vysokoškolského štúdia v konkrétnej študijnej oblasti.
 
            Michal Kaliňák
            hovorca ministra
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku