Rezort školstva doposiaľ podporil 8 vedeckých parkov pri 6 univerzitách

  • Dátum: 11.07.2013
     Na realizáciu ôsmich vedeckých parkov, ktoré vzniknú pri vysokých školách na Slovensku, bola doposiaľ schválená celková výška nenávratného finančného príspevku v sume takmer 280 mil. eur. Ide o finančné prostriedky z eurofondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj, ako aj zo štátneho rozpočtu. Univerzity z vlastných zdrojov prispeli na tieto ambiciózne projekty celkovou výškou 15 mil. eur.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič podpísal zmluvy o spolufinancovaní týchto projektov so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Komenského v Bratislave, Žilinskou univerzitou, ako aj Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podpísané zmluvy zahŕňajú viaczdrojové financovanie. Okrem eurofondov a štátneho rozpočtu, budú projekty financované aj z vlastných zdrojov vysokých škôl.
     „Rok 2013 tak možno považovať za prelomový v oblasti podpory budovania špičkových technologických centier zriadených pri našich univerzitách. S realizáciou projektu začínajú vysoké školy postupne od marca tohto roku, pričom výstavba vedeckých parkov by sa mala ukončiť v júni 2015,“ informuje minister Dušan Čaplovič.
     Jedným z prvých parkov bude Univerzitný vedecký park „Campus MTF STU" – Cambo vybudovaný v priestoroch Materiálovo technologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Projekt prinesie vybudovanie novej vedeckej infraštruktúry na svetovej úrovni zameranej na výskumné oblasti materiálového inžinierstva, iónových a plazmových technológií, ako aj automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Slovenská technická univerzita v Bratislave vybuduje Univerzitný vedecký park aj v Bratislave. Pracovisko v Mlynskej doline sa bude zaoberať výskumom v oblasti informačno-komunikačných technológií, elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, ako aj nanoelektroniky a fotoniky. V priestoroch Slovenskej technickej univerzity na Námestí slobody, resp. Radlinského ulici bude výskum orientovaný na moderné technológie - chémiu, priemyselné biotechnológie, životné prostredie a bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb.
     Dva projekty realizuje aj Žilinská univerzita v Žiline, a to univerzitný vedecký park i výskumné centrum. Ďalším z výskumných univerzitných projektov bude výskumné poľnohospodárske pracovisko AgroBio Tech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zamerané na podporu aplikovaného výskumu v oblasti agrobiológie, biotechnológie, technológií v poľnohospodárstve, ako aj potravinárstve a bioenergetike. Univerzitný vedecký park UK v Bratislave bude pôsobiť v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií.
     V Košiciach sa pripravuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach zameraný na aplikovaný výskum v oblasti informačno-komunikačných technológií, elektrotechniky, strojárstva, stavebného a environmentálneho inžinierstva. Tiež sa pripravuje Medicínsky univerzitný vedecký park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý bude špičkovým národným a medzinárodným centrom pre aplikovaný výskum v oblasti biomedicíny.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku