Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/4.1/05-SORO

26.03.2013 -      V termíne od 26.3. – 11.4. je pre záujemcov výzvy Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji k dispozícii Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej vý…

Podpora ďalšieho vedeckého parku

21.03.2013 -      Ďalší vedecký park dostal „zelenú“. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič podpísal s rektorom STU v Bratislave Robertom Redhammerom Zmluvu o poskytnu…

Prvý univerzitný vedecký park vybuduje Slovenská technická univerzita

15.03.2013 -      Univerzitný vedecký park „Campus MTF STU" – Cambo sa stane prvým univerzitným výskumných parkom na Slovensku. Vybudovaný bude v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej tech…

Pozastavenie písomného vyzvania č. OPV/K/NP/2013-1 "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"

13.02.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie pozastavuje, na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej …

Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO

07.02.2013 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie informuje oprávnenýc…

Nové výzvy z operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj

01.02.2013 -      Prvé tohtoročné výzvy, ktoré 31. januára 2013 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), sa týkajú oboch operačných programov. Výz…

Informácia o predĺžení dátumu uzavretia priebežných výziev na predkladanie žiadostí o NFP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

14.01.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje oprávnených žiadateľov, že v súlade s § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o po…

Oznámenie o schválení Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2011

08.11.2012 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vám dovoľuje oznámiť, že Európska komisia dňa 12. októbra 2012 schválila Výročnú správu…

Ďalších osem miliónov eur z eurofondov na vzdelávanie

02.11.2012 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 31. októbra 2012 v rámci operačného programu Vzdelávanie 2 výzvy na predkladanie žiados…

Minister školstva otvoril prevádzku prvého superpočítača na Slovensku

18.10.2012 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa zúčastnil na otvorení prevádzky prvého superpočítača na Slovensku. Slávnostná ceremónia sa uskutočnila v priestoroch výpočtové…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku