» Aktuality » Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO

Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO

04.06.2013
Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) pozastavuje výzvu na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov realizácie projektu a v § 13 ods. 3. písm. j)  tohto zákona vo vzťahu k ďalším podmienkam poskytnutia pomoci uvedeným vo výzve na dobu 15 kalendárnych dní. Pôvodný dátum uzávierky výzvy (17.6.2013) sa predlžuje ku dňu 2.7.2013.
 
     Výzva Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu je zameraná na rekonštrukciu, prípadne na rozširovanie objektov vysokých škôl a SAV, ktorí sú zároveň aj oprávnenými žiadateľmi NFP tejto výzvy.
     Informácie k pozastaveniu výzvy vrátane aktualizovaných dokumentov sú zverejnené na www.asfeu.sk.