Inštitút vzdelávacej politiky

     Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonáva analyticko-strategické a implementačné úlohy. Poslaním IVP je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky. Sme presvedčení, že najlepšie systémové zmeny sa začínajú analýzou založenou na hodnoverných dátach, ako aj na domácich a zahraničných skúsenostiach.
     Participujeme na riešení rôznych požiadaviek podľa aktuálnych potrieb rezortu, ako aj na vytváraní dlhodobých plánov a stratégií. Našou primárnou úlohou je výber a spracovanie relevantných dostupných dát z národných a medzinárodných zdrojov a prenos najlepších skúseností zo zahraničia do podkladových materiálov a odporúčaní. Spolupracujeme pri tom s organizáciami zriadenými MŠVVŠ SR, ale aj s inými ministerstvami, a využívame tiež zahraničné kontakty.
  • Investície
  • Revízia výdavkov
  • Publikácie
  • Projekt OECD Review of Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in School
  • Medzinárodná spolupráca
  • Kariéra
  • Kontakt
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku