Národný seminár Európsky systém prenosu kreditov a vzdelávacie výstupy

V poradí tretí a posledný seminár v rámci projektu Podpora reformných opatrení v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní (SIHE) sa uskutočnil 4. a 5. júna 2018 v Bratislave. Prvý deň seminára sa diskusia zamerala na kreditový systém a jeho využívanie pri tvorbe študijných programov a organizácii štúdia. Diskusia pokračovala otázkou formulovania vzdelávacích výstupov, možnosti rôznych prístupov a teoretických východísk pre ich tvorbu, doterajšia prax a skúsenosti vysokých škôl v tejto oblasti. 

Druhý deň seminára objasnil širší kontext používania vzdelávacích výstupov a očakávaní na ich formulovanie v kontexte Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií. Diskusia bola zakončená k otázkam využívania a úlohy kreditového systému pri mobilite študentov a uznávaniu výsledkov vzdelávania (tak z akademickej mobility, ako aj v širšom kontexte).

Odborný patronát na seminárom mali docentky Jaroslava Stašková a Tatiana Gavalcová.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku