Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Usmernenia platobnej jednotky

Dňa 14.01.2015, Platobná jednotka  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnila Oznámenie o zriadení nového účtu PJ MŠVVaŠ SR pre programové obdobie 2004 - 2006 a 2006 -2013. Uvedený dokument vo formáte *.pdf je dostupný dolu:
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku