Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Metodické pokyny, usmernenia a príručky

Prehľad vydaných metodických pokynov, usmernení a príručiek riadiaceho orgánu pre OP Výskum a vývoj, ako aj Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom) pre realizáciu projektov OP Výskum a vývoj. 

  • Príručky pre žiadateľa
  • Príručky pre prijímateľa
  • Usmernenia platobnej jednotky
  • Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku