Európsky dialóg s mládežou

Európsky dialóg s mládežou je dialóg s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami, ktorý podľa potreby zahŕňa tvorcov politík a rozhodovacie orgány, ako aj expertov, výskumných pracovníkov a iných príslušných aktérov občianskej spoločnosti. Slúži ako fórum na stálu spoločnú úvahu a konzultáciu o prioritách európskej spolupráce v oblasti mládeže, o jej realizácii a nadviazaní na ňu. Európsky dialóg s mládežou sa vyvinul z procesu štruktúrovaného dialógu, ktorý bol stanovený uznesením o obnovenom rámci spolupráce v oblasti mládeže (2010 – 2018) a ďalej rozvinutý v nasledujúcich rokoch, v súlade s výsledkami kontinuálneho monitorovania a hodnotenia.

Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je podporovať mladých ľudí v ich aktívnej účasti na politickom procese formou rôznych diskusií s verejnými činiteľmi. Zámerom je, aby sa pri tvorbe mládežníckej politiky zohľadňovali aj názory mladých ľudí. Okrem stretávania sa mladých ľudí s predstaviteľmi politiky je ďalším zámerom Európskeho dialógu s mládežou vznik spoločných výstupov, ktoré súvisia s témami mladých ľudí vo verejnom aj politickom živote. Ak sa teda politickí príslušníci a zástupcovia mládeže dohodnú na určitom spoločnom výstupe, tak ten je následne zaslaný Národným pracovným skupinám pre Európsky dialóg s mládežou na celoštátnej úrovni, ktoré s ním ďalej pracujú. Po dopracovaní sa tieto výstupy vo forme Národnej správy zasielajú Európskemu riadiacemu výboru a následne tieto výstupy slúžia ako podklady pre Európske konferencie mládeže. Spoločné výstupy zástupcov mládeže a politických predstaviteľov môžu na národnej úrovni slúžiť, aj ako podklady pri tvorbe legislatívy, ktorá sa bytostne dotýka mladých ľudí a práce s mládežou.     

Európsky dialóg s mládežou by mal tiež prispieť k celkovým cieľom a dodržiavať hlavné zásady Stratégie EÚ pre mládež. Konkrétnymi cieľmi sú: nabádať k účasti mladých ľudí na demokratickom živote v Európe v súlade s článkom 165 ZFEÚ; podporovať rovnakú účasť mladých žien a mužov; zahrnúť rôzne názory a zabezpečiť pre mladých ľudí otvorenosť, aby mohli prispievať k formovaniu politiky; dosiahnuť pozitívnu zmenu v politike v oblasti mládeže na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni; posilniť u mladých ľudí občianske kompetencie a pocit spolupatričnosti k spoločnosti a k Európskej únii.

Európsky dialóg s mládežou prebieha v pracovných cykloch v trvaní 18 mesiacov s jednou tematickou prioritou v každom cykle, ktorá úzko súvisí s prioritami Stratégie EÚ pre mládež a prípadne s európskymi cieľmi v oblasti mládeže. Prvý spoločný cyklus štruktúrovaného dialógu odštartoval 1. januára 2010 so začiatkom trojpredsedníctva Španielska, Belgicka a Maďarska. V súčasnosti prebieha siedmy cyklus dialógu, ktorý sa začal 1. januára 2019 v Rumunsku, následne sa 1. júla 2019 ujalo predsedníctva Fínska a všetko ukončí v prvom polroku 2020 Chorvátsko. 
 
Európska konferencia mládeže je hlavným podujatím v oblastí mládeže každého predsedníctva v Rade EÚ a v priebehu jedného cyklu dialógu sa uskutočnia tri konferencie v rámci jednotlivých predsedníctiev. Konferencia spája tvorcov politiky, mladých ľudí a ďalšie zainteresované strany, aby spoločne diskutovali o rozvoji a implementácii politiky mládeže. Taktiež umožňuje mladým ľuďom informovať a ovplyvňovať tvorcov politiky v otázkach, ktoré ovplyvňujú ich životy.


Viac na webovej stránke pre Európsky dialóg s mládežou.


Prehľad doterajších trojíc v rámci predsedníctva v Rade Európskej únie:
  • VII. Rumunsko - Fínsko - Chorvátsko
  • VI. Estónsko-Bulharsko-Rakúsko
  • V. Holandsko-Slovensko-Malta
  • IV. Taliansko-Lotyšsko-Luxembursko
  • III. Írsko-Litva-Grécko
  • II. Poľsko-Dánsko-Cyprus
  • I. Španielsko-Belgicko-Maďarsko
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku