V. Holandsko-Slovensko-Malta


Trojpredsedníctvo v V. cykle Štruktúrovaného dialógu tvorili Holandsko-Slovensko-Malta a trvalo od januára 2016 do júna 2017. Hlavnou tematickou prioritou tohto tria bolo: „Umožniť všetkým mladým ľuďom angažovať sa v rozmanitej, prepojenej a inkluzívnej Európe – Pripravený na život, Pripravený pre spoločnosť“.

V širšom zmysle hlavným cieľom V. cyklu Štruktúrovaného dialógu bolo zamerať sa na to, akým spôsobom zabezpečiť to, aby mladí ľudia v Európe boli schopní rozvíjať svoje schopnosti, ktoré by im umožnili podieľať sa na rozmanitej, spojenej a inkluzívnej Európe. Okrem toho sa zameralo aj na docielenie účasti všetkých mladých ľudí v tejto veci vrátane mládeže v ohrození či sociálne vylúčenej, ako napr. migranti. Bolo to dôležité najmä z toho hľadiska, že práve takýmto spôsobom sa dá predchádzať sociálnemu vylúčeniu mládeže a pomôcť im rozvíjať sebaúctu a odolnosť a vysporiadať sa s trendmi marginalizácie.

Pre lepšie pochopenie môžeme uviesť konkrétny príklad ako fungoval proces V. cyklu Štruktúrovaného dialógu počas osemnásťmesačného obdobia. Počas prvej konferencie v Holandsku sa pripravili základné otázky spomínanej témy Štruktúrovaného dialógu s mládežou, ktoré boli súčasťou diskusie zástupcov mládeže s predstaviteľmi verejnej politiky. Na základe národných konzultácii sa následne vytýčili spoločné odporúčania, ktoré boli súčasťou v poradí druhej mládežníckej konferencie, ktorá sa konala na Slovensku. Na základe týchto odporúčaní sa počas tretej konferencie, ktorú zorganizovala Malta, navrhli konkrétne aktivity, ako tieto odporúčania presadiť či už na národnej alebo aj európskej úrovni.

Európska konferencia mládeže v Holandsku
Nová forma Štruktúrovaného dialógu bola schválená rezolúciou Rady 20. mája 2014, ktorá zaviedla jeden a pol ročný cyklus, ktorý sa zameriava iba na jednu tematickú prioritu. Keďže Holandsko je prvou krajnou v rámci trojpredsedníctva, cieľom mládežníckej konferencie bolo predovšetkým určiť základné otázky a problémy súvisiace sú súčasnou témou Štruktúrovaného dialógu s mládežou. Tie sa následne konzultovali so zástupcami mládeže na národnej úrovni.

Kultúrne, etnické a geografické rozdiely, ktoré sú vo svete a v Európe už dávno definované, sa postupne menia a sú nahradzované novými skutočnosťami, novými príležitosťami a novými výzvami pre mladých ľudí. Tieto výzvy, ktorým mladí ľudia čelia, môžu byť charakterizované niekoľkými súvisiacimi a prekrývajúcimi sa tematickými oblasťami, ktoré boli prezentované na konferencii v Amsterdame.  

Na konferencii v Amsterdame bolo odprezentovaná pozvánka na Európsku konferenciu mládeže, ktorá sa konala v Košiciach v októbri 2016.

Európska konferencia mládeže v Košiciach

Cieľom Európskej konferencie mládeže (ďalej len EKM) v Košiciach bolo definovať odporúčania v oblasti politík, ktoré boli sformulované z názorov a myšlienok zozbieraných naprieč Európou. Počas tohto konzultačného procesu uskutočnilo 28 národných pracovných skupín a 13 medzinárodných mimovládnych mládežníckych organizácií rozsiahle konzultácie s použitím širokého spektra metodík od online prieskumov až po stretnutia, tematicky zamerané skupiny, workshopy v školách a aktivity na uliciach. Oslovených bolo celkom viac ako 65 000 mladých ľudí.
 
Okrem novej témy sa Trojpredsedníctvo Holandsko, Slovensko a Malta pokúsilo priniesť aj inováciu metodiky a zabezpečenia EKM. Pred konferenciou mali noví účastníci možnosť sledovať webinár, aby správne porozumeli procesu Štruktúrovaného dialógu a úlohe košickej EKM v ňom. Ďalšie dva nové prvky boli interaktívny nástroj  sli.do, internetové prenosy naživo a online spätné väzby z vonkajšieho sveta počas stretnutia Agora, paralelná národná konferencia na rovnakú tému v Žiline a spoločné stretnutie mladých ľudí s ministerskými delegátmi k záverom vyplývajúcim z národných konzultácií, ktoré boli hlavným podkladom pre rokovania v rámci nasledovných pracovných skupín:
 
WORKSHOP 1:  Prístup ku kvalitným a kritickým informáciám
WORKSHOP 2:  Mladí ľudia pod tlakom: Budovanie odolnosti a sebavedomia
WORKSHOP 3:  Prekonať strach a netoleranciu – zažiť rôznorodosť
WORKSHOP 4:  Smerom k vzdelávaciemu systému, ktorý rozvíja potenciál mladých ľudí
WORKSHOP 5:  Podpora zapojenia mladých ľudí do spoločnosti, s dôrazom na zraniteľné skupiny
WORKSHOP 6:  Znovuzískanie dôvery mladých ľudí v európsky projekt
WORKSHOP 7:  Programy mobility: zamestnanie a vzdelanie pre všetkých
WORKSHOP 8:  Dopad práce s mládežou a mládežníckych organizácií na všetkých
 
Premiéra videí 15 finalistov súťaže „Žiariace hviezdy Európy” (Shining Stars of Europe) bola neoddeliteľnou súčasťou EKM. „Žiariace hviezdy Európy“ (Shining Stars of Europe) je súťaž videí pre ľudí z Európy, ale aj spoza jej hraníc, v ktorej môžu vyjadriť svoje myšlienky a vízie o budúcnosti formou krátkeho videoklipu. Aktuálny ročník súťaže pritiahol viac ako 500 súťažiacich z 37 krajín. Formou videa oslovil účastníkov konferencie Maroš Sefčovič, viceprezident Európskej komisie.
 
Pán Šefčovič vyjadril vo video posolstve svoje presvedčenie, že Slovensko leží v srdci európskeho projektu a vyzdvihol talent, ktorý súťažiaci prejavili pri tvorbe videí, v ktorých sa venovali aj takým dôležitým témam ako napríklad globálne otepľovanie a klimatické zmeny.
 
V snahe prepojiť konferenciu s prioritami slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti mládeže sa organizátori pokúsili zapojiť čo najviac mladých ľudí do rôznych častí konferencie.  Preto všetky jedlá počas konferencie pripravovali aj servírovali študenti. Grafickú a vizuálnu identitu navrhovali a vyrábali viaceré stredné odborné školy. Rada mládeže Slovenska a Regionálne rady mládeže Košického a Prešovského kraja tvorili oporný tím konferencie.
 
Miestom konania konferencie bol areál K13, bývalé kasárne a čiastočne sa konferencia uskutočnila aj v košickej Kunsthalle a v hoteli Yasmin. Mesto Košice, známe aj ako Európske hlavné mesto kultúry 2013 a Európske hlavné mesto športu 2016, je príkladom v oblasti tvorby priestoru pre zapájanie sa mladých ľudí. Digitálna agenda vytvorila prienik s privátnym sektorom, výsledkom čoho bolo, že predstaviteľ T-Systems Slovakia mohol prezentovať novo sa vynárajúce trendy miléniovej mládeže v pracovnom prostredí.
 
V snahe o to, aby tvorcovia politík počuli a vypočuli hlas mladých ľudí, boli oslovení zástupcovia z radov mládeže, ktorí sa podelili o svoje osobné príbehy, ktoré formovali ich osobnosť, čím poskytli veľmi cenný vstup do pracovných skupín, ktoré nasledovali po stretnutiach v pléne. Od situácie mladých ľudí stojacich mimo vzdelávacieho systému aj mimo zamestnania (tzv. „NEET“) až po príčiny sociálneho vylúčenia, mladí ľudia vystupujúci v tejto časti boli dôkazom toho, že vďaka ich oddanosti a odhodlaniu je ich príklad hodný zdieľania.
 
Konferencia EÚ o mládeži v Košiciach poskytla priestor pre:
  • 92 delegátov z radov mládeže
  • 88 ministerských predstaviteľov
  • 16 predstaviteľov Európskeho fóra mládeže a medzinárodných mládežníckych organizácií
  • 15 predstaviteľov Európskej komisie a ďalších inštitucionálnych zainteresovaných strán ako napríklad Rady Európy, UNESCO, Európskeho parlamentu a Výboru pre regióny

Európska konferencia mládeže na Malte

Európska konferencia mládeže, ktorá sa konala  20. až 23. marca 2017 počas predsedníctva Malty v Rade EÚ, sa zamerala na tretiu a záverečnú fázu V. cyklu Štruktúrovaného dialógu. Stretlo sa na nej viac ako 200 mladých ľudí, úradníkov a politikov z celej Európy, aby vytvorili akčný plán pre implementáciu politík, ktoré budú podporovať zapájanie mladých ľudí do verejného života v členských štátoch EÚ. Konferencia diskutovala a rozvíjala praktické opatrenia ako realizovať odporúčania, prijaté na predchádzajúcej konferencii mládeže v Košiciach v októbri 2016. Výsledkom štvordňového stretnutia je toolbox, ktorý tvorcom politík v jednotlivých členských štátoch uľahčí realizáciu odporúčaní V. cyklu.

  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku