Navigácia

Európska únia

Stratégia EÚ pre mládež 2019 - 2027

Stratégia EÚ pre mládež je politický dokument  určujúci priority pre spoluprácu členských štátov EÚ v oblasti politiky mládeže. V zmysle Oznámenia Komisie Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie: nová stratégia EÚ pre mládež, ktoré bolo publikované 22. mája 2018, sa má spolupráca v oblasti mládeže v rokoch 2019-2027 zamerať na aktivity v rámci troch oblastí:
 
1. Zapájať (Engage) - Podporovať účasť na demokratickom živote.

2. Spájať (Connect) - Spájať mladých ľudí v celej EÚ aj mimo nej s cieľom podporovať dobrovoľníctvo a solidaritu, vzdelávaciu mobilitu a medzikultúrne poznanie

3. Posilňovať postavenie (Empower) - Podporovať posilňovanie postavenia mládeže prostredníctvom kvality, inovácie a uznania práce s mládežou
 
Cieľom Európskej komisie je mať flexibilnú stratégiu, keďže priority v oblasti politiky mládeže sa do roku 2027 môžu meniť a členské štáty by mali mať možnosť zamerať sa na relevantné prioritné oblasti vyplývajúce z národných potrieb. Stratégia je tiež časovo naviazaná na programy podporujúce aktivity v oblasti mládeže, a to Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.


Súčasťou Stratégie sú aj štyri prílohy:

EÚ Dialóg mladých
Plánovač budúcich opatrení na národnej úrovni
Ciele mládeže
Návrh pracovného plánu k Stratégii
 

Erasmus+

Od 1. januára 2014 sa na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 12822/2013 začal nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, Erasmus+. Sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou má rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR – o 40 % vyšší než bývalé programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu.

Kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

Pre ďalšie informácie klikajte na www.erasmusplus.sk
 

Európsky zbor solidarity 2018-2020 

Európsky zbor solidarity je najnovšou iniciatívou Európskej únie pre mladých ľudí vo veku 18-30 rokov, ktorú vyhlásil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v rámci širšej iniciatívy – Investovanie do európskej mládeže. Európsky zbor solidarity od začiatku svojej pilotnej fázy v decembri 2016 prilákal viac než 76 000 mladých ľudí, ktorí prejavili záujem prispieť k solidárnym aktivitám v celej Európe. Takmer 9 000 ľudí už pôsobí na umiestneniach v rámci projektov, ktoré sa zaoberajú témami ako je sociálne začlenenie, inklúzia, dobrovoľníctvo, zamestnanosť, kultúra, či životné prostredie.
 
Aktivita Európskej dobrovoľníckej služby, ktorá bola predchodcom a vytvorila základ pre dobrovoľnícke aktivity v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity, vznikla už v roku 1996, kedy bol vytvorený európsky program s rovnakým názvom. Európska dobrovoľnícka služba bola rovnako zameraná na podporu solidarity medzi mladými ľuďmi a od roku 2000 pokračovala pod známou skratkou EDS už ako súčasť programu EÚ Mládež v akcii. V rámci tohto programu začali na Slovensku vznikať prvé hostiteľské miesta a slovenské organizácie privítali prvých dobrovoľníkov zo zahraničia. EDS sa stala prostriedkom ďalšieho vzdelávania sa mladých ľudí, ktorí využili príležitosť zlepšiť si svoju jazykovú vybavenosť, získať nové zručnosti, vedomosti a zmeniť svoje postoje. V súčasnosti máme na Slovensku 105 akreditovaných dobrovoľníckych organizácií.
 
Prvú fázu Európskeho zboru solidarity konsoliduje prijatie nariadenia na roky 2018-2020, ktorým sa stanovuje nový legislatívny základ a mechanizmus financovania pre tento program. Komisia navrhla vyčleniť v tomto období sumu 341,5 miliónov Eur, ktoré umožnia 100 000 mladým Európanom zúčastniť sa tejto iniciatívy do konca roka 2020.
 
Novinkou programu sú stáže a pracovné umiestnenia, a popri dobrovoľníckych projektoch aj projekty v oblasti solidarity, ktoré majú veľmi podobný formát ako mládežnícke iniciatívy známe v programe Mládež v akcii. Podobne ako v programe Erasmus+ majú slovenskí dobrovoľníci možnosť svoju dobrovoľnícku službu vykonávať okrem krajín Európskej únie i v krajinách partnerských regiónov, a to v krajinách Juhovýchodnej Európy, Východnej Európy a Kaukazu, v krajinách Stredomoria a v rámci centralizovaných projektov aj v krajinách po celom svete. Program Európsky zbor solidarity ponúka možnosť pre mladých Slovákov vykonávať dobrovoľnícku činnosť aj na Slovensku.
 
Správa o účasti SR na programe Európsky zbor solidarity v roku 2019

Európa 2020

Európa 2020 je desaťročná stratégia Európskej únie pre rast a zamestnanosť, ktorá bola predstavená v roku 2010. Nezameriava sa však iba na prekonanie krízy, z ktorej sa naše ekonomiky postupne zotavujú, jej cieľom je aj odstrániť nedostatky aktuálneho rastového modelu a vytvoriť podmienky pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

EÚ stanovila päť hlavných cieľov, ktoré chce dosiahnuť do konca roka 2020. Týkajú sa zamestnanosti, výskumu a vývoja, klímy/energetiky, vzdelávania, sociálneho začlenenia a zníženia chudoby.

Na podporu cieľov stratégie bolo vypracovaných aj sedem hlavných iniciatív, prostredníctvom ktorých orgány na európskej a vnútroštátnej úrovni vzájomne podporujú svoje úsilie na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 v oblastiach, ako sú inovácie, digitálne hospodárstvo, zamestnanosť, mládež, priemyselná politika, chudoba a efektívne využívanie zdrojov.

Aj ďalšie hybné prvky EÚ, ako sú európsky jednotný trh, rozpočet EÚ a program vonkajších vzťahov EÚ, sa využívajú na podporu stratégie Európa 2020.

Vykonávanie a monitorovanie stratégie Európa 2020 sa uskutočňuje v rámci ročného cyklu koordinácie hospodárskych a rozpočtových politík – európskeho semestra.

V marci 2014 Komisia uverejnila oznámenie „Hodnotenie stratégie Európa 2020“ štyri roky od jej uvedenia. V máji 2014 sa začala verejná konzultácia, ktorá má slúžiť ako podklad na strednodobé preskúmanie stratégie Európa 2020. Táto konzultácia prebieha do 31. októbra 2014.
 

 

Správa o mládeži 2015

Správa o mládeži v EÚ 2015 zhŕňa výsledky druhého pracovného cyklu stratégie EÚ pre mládež (2012-2015) a navrhuje priority pre nasledujúce 3 roky. Ďalšia správa o mládeži v EÚ bude zverejnená v roku 2018. 

Správa o mládeži v EÚ:  

  • hodnotí celkový pokrok pri dosahovaní cieľov stratégie EÚ pre mládež, ako aj pokrok v plnení priorít vymedzených pre najnovší pracovný cyklus;
  • poukazuje na osvedčené postupy;
  • slúži ako základ pre stanovenie priorít pre ďalší pracovný cyklus.

Youth Wiki

Dňa 12. decembra 2017 Európska komisia slávnostne otvorila v Bruseli Youth Wiki, encyklopédiu porovnávajúcu národné systémy, politiky a aktivity zamerané na mládež. Cieľom portálu je propagovať európsku  spoluprácu v oblasti mládeže a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní.

Úlohou národneho korešpondenta poverilo MŠVVaŠ SR  Asociáciu Centier voľného času SR. V spolupráci s externými expertmi boli zozbierané informácie z oblastí vzdelávania, zamestnanosti, participácie, sociálneho začleňovania, globálneho vzdelávania, zdravia a i.

 Viac o encyklopédii sa dozviete na oficiálnej stránke Youth Wiki.

 

 
 

Skočiť na začiatok stránky