» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Európska Únia » Prijaté dokumenty v oblasti mládeže jednotlivými predsedníctvami členských štátov EÚ v Rade EÚ

Prijaté dokumenty v oblasti mládeže jednotlivými predsedníctvami členských štátov EÚ v Rade EÚ

Rada EÚ prerokúva a prijíma nielen právne akty, ale aj dokumenty, ako sú závery, uznesenia a vyhlásenia, ktoré nemajú právne účinky. Rada využíva tieto dokumenty, aby vyjadrila politickú pozíciu k téme týkajúcej sa rôznych oblastí činnosti EÚ. V uvedených typoch dokumentov sa len stanovujú politické záväzky alebo pozície, ktoré sa nepredpokladajú v zmluvách. Nie sú preto právne záväzné.

Závery Rady sa prijímajú v nadväznosti na diskusiu počas zasadnutia Rady. Môžu obsahovať politickú pozíciu ku konkrétnej téme. V uzneseniach Rady sa zvyčajne vymedzujú budúce činnosti v konkrétnej oblasti politiky. Nemajú žiaden právny účinok, ale Komisia sa v nich môže vyzvať k tomu, aby predložila nejaký návrh alebo prijala ďalšie opatrenie.
 

Závery Rady prechádzajú pred prijatím troma úrovňami Rady:

  • pracovnú skupinu
  • Výbor stálych predstaviteľov (Coreper)
  • zloženie Rady
 

Skôr ako sa vypracuje návrh znenia záverov, predsedníctvo niekedy predloží dokument na rokovanie s cieľom zaoberať sa danou otázkou na úrovni pracovnej skupiny

Predsedníctvo Rady, ktorému zvyčajne pomáha Generálny sekretariát Rady (GSR), vypracuje na základe tejto diskusie návrh znenia záverov. Politickú zodpovednosť za návrh nesie predsedníctvo.

Pracovná skupina zasadá niekoľkokrát, aby ho preskúmala. Záverečná diskusia na úrovni pracovnej skupiny sa koná približne 7 – 14 dní pred tým, ako sa príslušný dokument predloží Coreperu na ďalšie zváženie.

Coreper preskúma dokument asi dva týždne pred zasadnutím Rady, pričom sa usiluje vyriešiť všetky zostávajúce problémy.

Príslušné zloženia Rady potom znenie prijmú. Závery Rady sa musia prijať konsenzom všetkých členských štátov. Ak ministri nesúhlasia so znením, stále v ňom možno vykonať zmeny.

Rada sa nedokáže dohodnúť na záveroch len vo výnimočných prípadoch. V takýchto prípadoch sa niekedy znenie prijme ako „závery predsedníctva“, ktoré si nevyžadujú dohodu členských štátov.

 

Zoznam prijatých dokumentov

 

AT PRES 2018

BG PRES 2018

Závery Rady o úlohe mladých ľudí pri budovaní bezpečnej, súdržnej a harmonickej spoločnosti v Európe
Závery Rady o úlohe mládeže pri riešení demografických výziev v Európskej únii
 

EE PRES 2017

Závery Rady o inteligentnej práci s mládežou
Európsky zbor solidarity: Rada sa dohodla na všeobecnom smerovaní

 

MT PRES 2017

Uznesenie Rady o štruktúrovanom dialógu a budúcom vývoji dialógu s mladými ľuďmi v kontexte politík európskej spolupráce v oblasti mládeže po roku 2018

Závery Rady o úlohe práce s mládežou pri podpore mladých ľudí v rozvíjaní základných životných zručností uľahčujúcich ich úspešný prechod do dospelosti, aktívneho občianstva a pracovného života

Závery Rady o strategických perspektívach pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže po roku 2018

 

SK PRES 2016

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o podpore nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí 

 

NL PRES 2016

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o predchádzaní radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu
 

LU PRES 2015

Spoločná správa Rady a Komisie za rok 2015 o vykonávaní obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018)

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o pracovnom pláne Európskej únie pre mládež na roky 2016 – 2018

Uznesenie Rady o podpore politickej účasti mladých ľudí na demokratickom živote v Európe
  

LV PRES 2015

Závery Rady o posilňovaní medziodvetvovej politickej spolupráce s cieľom účinne riešiť sociálno-ekonomické výzvy, ktorým čelia mladí ľudia

Závery Rady o posilňovaní práce s mládežou v záujme súdržných spoločností
 

IT PRES 2014

Závery Rady o podpore prístupu mladých ľudí k právam v záujme posilnenia ich samostatnosti a účasti v občianskej spoločnosti
 

EL PRES 2014

Závery Rady z 20. mája 2014 o podpore podnikania mládeže v záujme posilnenia sociálneho začlenenia mladých ľudí

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 20. mája 2014 o pracovnom pláne Európskej únie pre mládež na roky 2014 – 2015

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 20. mája 2014 o prehľade procesu štruktúrovaného dialógu vrátane sociálneho začlenenia mladých ľudí
 

IE PRES 2013

Závery Rady o maximalizácii potenciálu politiky v oblasti mládeže pri plnení cieľov stratégie Európa 2020

Závery Rady o prínose kvalitnej práce s mládežou k rozvoju, pohode a sociálnemu začleneniu mladých ľudí
 

LT PRES 2013

Závery Rady o posilnení sociálneho začlenenia mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní alebo odbornej príprave
 

CY PRES 2012

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o prehľade štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi na tému účasti mládeže na demokratickom živote v Európe

Spoločná správa Rady a Komisie na rok 2012 o vykonávaní obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018)

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 27. novembra 2012 o účasti a sociálnom začleňovaní mladých ľudí s dôrazom na mladých ľudí z migračného prostredia
 

DK PRES 2012

Závery Rady z 11. mája 2012 o podpore tvorivého a inovačného potenciálu mladých ľudí
 

PL PRES 2011

Závery Rady o východnom rozmere účasti a mobility mládeže
 

HU PRES 2011

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o podpore nových a efektívnych foriem účasti všetkých mladých ľudí na demokratickom živote v Európe
 
Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o štruktúrovanom dialógu s mladými ľuďmi na tému zamestnanosti mládeže

 

BE PRES 2010

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o práci s mládežou

Závery Rady z 19. novembra 2010 o prístupe mladých ľudí ku kultúre
 
Závery Rady z 19. novembra 2010 o európskych a medzinárodných programoch politík týkajúcich sa detí, mládeže a práv detí

 

ES PRES 2010

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o aktívnom začleňovaní mladých ľudí: boj proti nezamestnanosti a chudobe
 

SE PRES 2009

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o prehľade štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi na tému účasti mládeže na demokratickom živote v Európe

 

CZ PRES 2009