Dohodovacie konanie - október 2012

Dohodovacie konanie rieši dofinancovanie kreditových príplatkov pre pedagógov ktorí získali nárok na kreditový príplatok po 15.9.2011.
Pri posudzovaní potreby na dofinancovanie sa vychádzalo:
  • zo skutočne vyčerpaných finančných prostriedkov na kreditové príplatky za obdobie 1. – 9. mesiaca 2012 (zo štatistického výkazu Škol (MŠVVaŠ) 1-04),
  • z údajov z EDUZBERU 2011 a 2012 - pre dofinancovanie sa brali do úvahy len zriaďovatelia, ktorí mali v Eduzbere 2012 vyšší počet pedagógov s kreditovými príplatkami ako v Eduzbere 2011 ,
  • z požiadavky zriaďovateľa na dofinancovanie kreditových príplatkov.
Pri výpočte finančných prostriedkov na dofinancovanie sa postupovalo tak, že od čerpania kreditových príplatkov uvedeného v štatistickom výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) P1-04 boli odpočítané finančné prostriedky vykryté na kreditové príplatky v normatívoch v roku 2012 (všetci pedagogickí zamestnanci ktorí mali nárok na kreditový príplatok k 15.9.2011). K rozdielu v čerpaní za 1. až 9. mesiac bola pripočítaná potreba na posledné 3 mesiace roka pre pedagógov, ktorí neboli vykrytí v normatívoch a výsledná suma sa porovnala s požiadavkou zriaďovateľa. Ak bola požiadavka zriaďovateľa nižšia ako uvedený nápočet, brala sa do úvahy požiadavka zriaďovateľa.

V databáze tiež boli premietnuté úpravy rozpočtu z dôvodu opráv údajov vykázaných v EDUZBERE a ukončenie krátenia rozpočtu súkromného zriaďovateľa na základe výsledkov inšpekčnej činnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku