Navigácia

Financovanie regionálneho školstva

 1. Z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR sú financované:

 • školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, VÚC, cirkevného zriaďovateľa, súkromného zriaďovateľa a regionálneho úradu školskej správy,

 • materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy,

 • zariadenia poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného a súkromného zriaďovateľa.

Financovanie zo štátneho rozpočtu upravujú nasledovné legislatívne predpisy:

 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

 • Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

 1. Z podielových daní obcí a VÚC sú financované:

 • materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC (od 1. 1. 2005),

 • materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov (od 1. 1. 2007).

Financovanie z dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) upravujú nasledovne legislatívne predpisy:

 • Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov - spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC,

 • Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov - kritéria rozdeľovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC,

 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - spôsob poskytovania finančných prostriedkov poskytovaných obcou a VÚC (§ 6 ods. 12,   § 9 ods.12 a § 9aa),

 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (§ 7a – zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo, § 9o – prechodné ustanovenie súvisiace s použitím údajov pre zariadenia poradenstva a prevencie pre rok 2023).

Skočiť na začiatok stránky