» Regionálne školstvo » Financovanie » Vzdelávacie poukazy

Vzdelávacie poukazy

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.

Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2018 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na mesiac).

Spracovanie a administrácia vzdelávacích poukazov prebieha prostredníctvom webovej aplikácie na stránke www.vykazy.sk.