» Regionálne školstvo » Financovanie » Odchodné

Odchodné

Finančné prostriedky na odchodné sa poskytujú v súlade s § 7 ods. 14 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Odchodné sa vypláca podľa §76a  Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z.z.

Ministerstvo školstva alebo ministerstvo vnútra prostredníctvom odboru školstva okresného úradu v sídle kraja poskytne z kapitoly ministerstva školstva alebo z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy podanej odboru školstva okresného úradu v sídle kraja v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky na odchodné v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku.
 
Žiadosti o finančné prostriedky na odchodné predkladá škola zriaďovateľovi podľa prílohy č. 1.

Zriaďovateľ predkladá požiadavky škôl na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja formou prílohy č. 2.