» Regionálne školstvo » Financovanie » Havárie

Havárie

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (ďalej ministerstvo školstva) môže prideliť účelovo finančné prostriedky z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu roka na riešenia havarijných situácií škôl  v zmysle § 4c  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 29/2013, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií.

Za havarijnú situáciu sa považuje udalosť, ktorou boli alebo sú vážne ohrozené životy a zdravie osôb alebo udalosť, ktorou bola na majetku školy  spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predkladá zriaďovateľ odboru školstva okresného úradu v sídle príslušného kraja, ktorý preverí požiadavku, posúdi výšku požadovaných finančných prostriedkov potrebných  na odstránenie havarijnej situácie a zaradí haváriu do jedného z poradovníkov  v internetovej aplikácii na riešenie havarijných situácií:
 

•  1. poradovník požiadaviek  na bežné výdavky
•  2. poradovník požiadaviek  na kapitálové výdavky
 

Ministerstvo prideľuje nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.


Vzor žiadosti

 

Zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií: